ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حسین بقایی، راحله میرزایی، (1398). اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، 91-98. magiran.com/p2053884
Amir Hossein Baghaie, Raheleh Mirzaei, (2019). Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption, Journal of Health System Research, 15(2), 91-98. magiran.com/p2053884
امیر حسین بقایی، راحله میرزایی، اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1398؛ 15(2): 91-98. magiran.com/p2053884
Amir Hossein Baghaie, Raheleh Mirzaei, Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption, Journal of Health System Research, 2019; 15(2): 91-98. magiran.com/p2053884
امیر حسین بقایی، راحله میرزایی، "اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 2 (1398): 91-98. magiran.com/p2053884
Amir Hossein Baghaie, Raheleh Mirzaei, "Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption", Journal of Health System Research 15, no.2 (2019): 91-98. magiran.com/p2053884
امیر حسین بقایی، راحله میرزایی، (1398). 'اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(2)، صص.91-98. magiran.com/p2053884
Amir Hossein Baghaie, Raheleh Mirzaei, (2019). 'Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption', Journal of Health System Research, 15(2), pp.91-98. magiran.com/p2053884
امیر حسین بقایی؛ راحله میرزایی. "اثر کاربرد کود گاوی و خاکاره بر کاهش پتانسیل خطر پذیری سرب ناشی از مصرف جعفری". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،2 ، 1398، 91-98. magiran.com/p2053884
Amir Hossein Baghaie; Raheleh Mirzaei. "Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption", Journal of Health System Research, 15, 2, 2019, 91-98. magiran.com/p2053884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال