ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمیدفرقانی دهنوی، احمد رضایی جمکرانی، (1397). عوامل موثر در شکل گیری نظریه فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، 25-47. magiran.com/p2054208
Hamid Forghani , (2019). Effective Factors in Formation of the Philosophical Formation of the Literary Genre in Romanticism, Research in Persian Language & Literature, 51, 25-47. magiran.com/p2054208
سید حمیدفرقانی دهنوی، احمد رضایی جمکرانی، عوامل موثر در شکل گیری نظریه فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم. فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 51: 25-47. magiran.com/p2054208
Hamid Forghani , Effective Factors in Formation of the Philosophical Formation of the Literary Genre in Romanticism, Research in Persian Language & Literature, 2019; 51: 25-47. magiran.com/p2054208
سید حمیدفرقانی دهنوی، احمد رضایی جمکرانی، "عوامل موثر در شکل گیری نظریه فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،51 (1397): 25-47. magiran.com/p2054208
Hamid Forghani , "Effective Factors in Formation of the Philosophical Formation of the Literary Genre in Romanticism", Research in Persian Language & Literature no. 51 (2019): 25-47. magiran.com/p2054208
سید حمیدفرقانی دهنوی، احمد رضایی جمکرانی، (1397). 'عوامل موثر در شکل گیری نظریه فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم'، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، صص.25-47. magiran.com/p2054208
Hamid Forghani , (2019). 'Effective Factors in Formation of the Philosophical Formation of the Literary Genre in Romanticism', Research in Persian Language & Literature, 51, pp.25-47. magiran.com/p2054208
سید حمیدفرقانی دهنوی؛ احمد رضایی جمکرانی. "عوامل موثر در شکل گیری نظریه فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم". فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51 ، 1397، 25-47. magiran.com/p2054208
Hamid Forghani . "Effective Factors in Formation of the Philosophical Formation of the Literary Genre in Romanticism", Research in Persian Language & Literature, 51, 2019, 25-47. magiran.com/p2054208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال