ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا ماحوزی، حسینعلی قبادی، احمد پاکتچی، مریم حسینی، (1397). الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب الدین یحیی سهروردی»، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، 49-72. magiran.com/p2054209
Zahra Mahouzi , Hoseinali Ghobadi, Ahmad Pakatchi, Maryam Hoseini, (2019). The Pattern of the History of Knowledge and the Resurrection of Meaning in Shahaboddin Yahya Sohrewardi's Thought, Research in Persian Language & Literature, 51, 49-72. magiran.com/p2054209
زهرا ماحوزی، حسینعلی قبادی، احمد پاکتچی، مریم حسینی، الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب الدین یحیی سهروردی». فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 51: 49-72. magiran.com/p2054209
Zahra Mahouzi , Hoseinali Ghobadi, Ahmad Pakatchi, Maryam Hoseini, The Pattern of the History of Knowledge and the Resurrection of Meaning in Shahaboddin Yahya Sohrewardi's Thought, Research in Persian Language & Literature, 2019; 51: 49-72. magiran.com/p2054209
زهرا ماحوزی، حسینعلی قبادی، احمد پاکتچی، مریم حسینی، "الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب الدین یحیی سهروردی»"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،51 (1397): 49-72. magiran.com/p2054209
Zahra Mahouzi , Hoseinali Ghobadi, Ahmad Pakatchi, Maryam Hoseini, "The Pattern of the History of Knowledge and the Resurrection of Meaning in Shahaboddin Yahya Sohrewardi's Thought", Research in Persian Language & Literature no. 51 (2019): 49-72. magiran.com/p2054209
زهرا ماحوزی، حسینعلی قبادی، احمد پاکتچی، مریم حسینی، (1397). 'الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب الدین یحیی سهروردی»'، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، صص.49-72. magiran.com/p2054209
Zahra Mahouzi , Hoseinali Ghobadi, Ahmad Pakatchi, Maryam Hoseini, (2019). 'The Pattern of the History of Knowledge and the Resurrection of Meaning in Shahaboddin Yahya Sohrewardi's Thought', Research in Persian Language & Literature, 51, pp.49-72. magiran.com/p2054209
زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی. "الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب الدین یحیی سهروردی»". فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51 ، 1397، 49-72. magiran.com/p2054209
Zahra Mahouzi ; Hoseinali Ghobadi; Ahmad Pakatchi; Maryam Hoseini. "The Pattern of the History of Knowledge and the Resurrection of Meaning in Shahaboddin Yahya Sohrewardi's Thought", Research in Persian Language & Literature, 51, 2019, 49-72. magiran.com/p2054209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال