ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا موحدی، (1397). حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، 123-145. magiran.com/p2054212
mohammadreza movahedi , (2019). Human Life’s Sanctity in Mystical Interpretations of Quran Based on Ibn Arabi's Yunessieh Chapter and its Commentary of it by Imam Khomeini, Research in Persian Language & Literature, 51, 123-145. magiran.com/p2054212
محمدرضا موحدی، حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره). فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 51: 123-145. magiran.com/p2054212
mohammadreza movahedi , Human Life’s Sanctity in Mystical Interpretations of Quran Based on Ibn Arabi's Yunessieh Chapter and its Commentary of it by Imam Khomeini, Research in Persian Language & Literature, 2019; 51: 123-145. magiran.com/p2054212
محمدرضا موحدی، "حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره)"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،51 (1397): 123-145. magiran.com/p2054212
mohammadreza movahedi , "Human Life’s Sanctity in Mystical Interpretations of Quran Based on Ibn Arabi's Yunessieh Chapter and its Commentary of it by Imam Khomeini", Research in Persian Language & Literature no. 51 (2019): 123-145. magiran.com/p2054212
محمدرضا موحدی، (1397). 'حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره)'، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51، صص.123-145. magiran.com/p2054212
mohammadreza movahedi , (2019). 'Human Life’s Sanctity in Mystical Interpretations of Quran Based on Ibn Arabi's Yunessieh Chapter and its Commentary of it by Imam Khomeini', Research in Persian Language & Literature, 51, pp.123-145. magiran.com/p2054212
محمدرضا موحدی. "حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره)". فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 51 ، 1397، 123-145. magiran.com/p2054212
mohammadreza movahedi . "Human Life’s Sanctity in Mystical Interpretations of Quran Based on Ibn Arabi's Yunessieh Chapter and its Commentary of it by Imam Khomeini", Research in Persian Language & Literature, 51, 2019, 123-145. magiran.com/p2054212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال