ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Hafizi , Somayeh Kalanaky , Hassan Moaiery , Maryam Khayamzadeh , Sajad Noorian , Vahid Kaveh , Hossein Foudazi , Behrooz Gharib , Arash Jenabian , Mohsen Razavi , Saeid Salimi , Saideh Fakharzadeh , Afshin Zarghi , Mohammad Hassan Nazaran , Mohammad Esmaeil Akbari, (2019). An Investigation on the Effect of BCc1 Nanomedicine on Gastric Cancer Patients Using EORTC QLQ-STO30 Questionnaire, International Journal of Cancer Management, 12(11), 3. magiran.com/p2054284
Maryam Hafizi , Somayeh Kalanaky , Hassan Moaiery , Maryam Khayamzadeh , Sajad Noorian , Vahid Kaveh , Hossein Foudazi , Behrooz Gharib , Arash Jenabian , Mohsen Razavi , Saeid Salimi , Saideh Fakharzadeh , Afshin Zarghi , Mohammad Hassan Nazaran , Mohammad Esmaeil Akbari, An Investigation on the Effect of BCc1 Nanomedicine on Gastric Cancer Patients Using EORTC QLQ-STO30 Questionnaire, International Journal of Cancer Management, 2019; 12(11): 3. magiran.com/p2054284
Maryam Hafizi , Somayeh Kalanaky , Hassan Moaiery , Maryam Khayamzadeh , Sajad Noorian , Vahid Kaveh , Hossein Foudazi , Behrooz Gharib , Arash Jenabian , Mohsen Razavi , Saeid Salimi , Saideh Fakharzadeh , Afshin Zarghi , Mohammad Hassan Nazaran , Mohammad Esmaeil Akbari, "An Investigation on the Effect of BCc1 Nanomedicine on Gastric Cancer Patients Using EORTC QLQ-STO30 Questionnaire", International Journal of Cancer Management 12, no.11 (2019): 3. magiran.com/p2054284
Maryam Hafizi , Somayeh Kalanaky , Hassan Moaiery , Maryam Khayamzadeh , Sajad Noorian , Vahid Kaveh , Hossein Foudazi , Behrooz Gharib , Arash Jenabian , Mohsen Razavi , Saeid Salimi , Saideh Fakharzadeh , Afshin Zarghi , Mohammad Hassan Nazaran , Mohammad Esmaeil Akbari, (2019). 'An Investigation on the Effect of BCc1 Nanomedicine on Gastric Cancer Patients Using EORTC QLQ-STO30 Questionnaire', International Journal of Cancer Management, 12(11), pp.3. magiran.com/p2054284
Maryam Hafizi ; Somayeh Kalanaky ; Hassan Moaiery ; Maryam Khayamzadeh ; Sajad Noorian ; Vahid Kaveh ; Hossein Foudazi ; Behrooz Gharib ; Arash Jenabian ; Mohsen Razavi ; Saeid Salimi ; Saideh Fakharzadeh ; Afshin Zarghi ; Mohammad Hassan Nazaran ; Mohammad Esmaeil Akbari. "An Investigation on the Effect of BCc1 Nanomedicine on Gastric Cancer Patients Using EORTC QLQ-STO30 Questionnaire", International Journal of Cancer Management, 12, 11, 2019, 3. magiran.com/p2054284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال