ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه حمیدی، بیگم ناصری، حسین فرزانه پور، (1398). بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 9(1)، 107-130. magiran.com/p2054290
somaye hamidi, beigom naseri, hossein farzanepour, (2019). Foundations of Modern Islamic Sovereignty in Pre-constitutional Period: Focusing on Treaty of One Word, Social theories of Muslim thinkers, 9(1), 107-130. magiran.com/p2054290
سمیه حمیدی، بیگم ناصری، حسین فرزانه پور، بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله. نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 1398؛ 9(1): 107-130. magiran.com/p2054290
somaye hamidi, beigom naseri, hossein farzanepour, Foundations of Modern Islamic Sovereignty in Pre-constitutional Period: Focusing on Treaty of One Word, Social theories of Muslim thinkers, 2019; 9(1): 107-130. magiran.com/p2054290
سمیه حمیدی، بیگم ناصری، حسین فرزانه پور، "بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله"، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 9، شماره 1 (1398): 107-130. magiran.com/p2054290
somaye hamidi, beigom naseri, hossein farzanepour, "Foundations of Modern Islamic Sovereignty in Pre-constitutional Period: Focusing on Treaty of One Word", Social theories of Muslim thinkers 9, no.1 (2019): 107-130. magiran.com/p2054290
سمیه حمیدی، بیگم ناصری، حسین فرزانه پور، (1398). 'بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله'، نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 9(1)، صص.107-130. magiran.com/p2054290
somaye hamidi, beigom naseri, hossein farzanepour, (2019). 'Foundations of Modern Islamic Sovereignty in Pre-constitutional Period: Focusing on Treaty of One Word', Social theories of Muslim thinkers, 9(1), pp.107-130. magiran.com/p2054290
سمیه حمیدی؛ بیگم ناصری؛ حسین فرزانه پور. "بن مایه های حکومت مندی مدرن دینی در دوره پیشامشروطه؛ با تاکید بر رساله یک کلمه مستشارالدوله". نشریه نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، 9 ،1 ، 1398، 107-130. magiran.com/p2054290
somaye hamidi; beigom naseri; hossein farzanepour. "Foundations of Modern Islamic Sovereignty in Pre-constitutional Period: Focusing on Treaty of One Word", Social theories of Muslim thinkers, 9, 1, 2019, 107-130. magiran.com/p2054290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال