ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صافی، سپهر رسول پور، عباس مهدویان، (1398). اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(24)، 87-102. magiran.com/p2054336
Mohammad Safi , Sepehr Rassoulpour, Abbas Mahdavian, (2019). Effect of Earthquake Frequency Content on Dynamic Response of Concrete Rectangular Tanks Using Coupled Finite Element Method and Smoothed Particle Hydrodynamics, Journal of Structural and Construction Engineering, 6(24), 87-102. magiran.com/p2054336
محمد صافی، سپهر رسول پور، عباس مهدویان، اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار. فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 1398؛ 6(24): 87-102. magiran.com/p2054336
Mohammad Safi , Sepehr Rassoulpour, Abbas Mahdavian, Effect of Earthquake Frequency Content on Dynamic Response of Concrete Rectangular Tanks Using Coupled Finite Element Method and Smoothed Particle Hydrodynamics, Journal of Structural and Construction Engineering, 2019; 6(24): 87-102. magiran.com/p2054336
محمد صافی، سپهر رسول پور، عباس مهدویان، "اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار"، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت 6، شماره 24 (1398): 87-102. magiran.com/p2054336
Mohammad Safi , Sepehr Rassoulpour, Abbas Mahdavian, "Effect of Earthquake Frequency Content on Dynamic Response of Concrete Rectangular Tanks Using Coupled Finite Element Method and Smoothed Particle Hydrodynamics", Journal of Structural and Construction Engineering 6, no.24 (2019): 87-102. magiran.com/p2054336
محمد صافی، سپهر رسول پور، عباس مهدویان، (1398). 'اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار'، فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6(24)، صص.87-102. magiran.com/p2054336
Mohammad Safi , Sepehr Rassoulpour, Abbas Mahdavian, (2019). 'Effect of Earthquake Frequency Content on Dynamic Response of Concrete Rectangular Tanks Using Coupled Finite Element Method and Smoothed Particle Hydrodynamics', Journal of Structural and Construction Engineering, 6(24), pp.87-102. magiran.com/p2054336
محمد صافی؛ سپهر رسول پور؛ عباس مهدویان. "اثر محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ دینامیکی مخازن بتنی مستطیلی با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار". فصلنامه مهندسی سازه و ساخت، 6 ،24 ، 1398، 87-102. magiran.com/p2054336
Mohammad Safi ; Sepehr Rassoulpour; Abbas Mahdavian. "Effect of Earthquake Frequency Content on Dynamic Response of Concrete Rectangular Tanks Using Coupled Finite Element Method and Smoothed Particle Hydrodynamics", Journal of Structural and Construction Engineering, 6, 24, 2019, 87-102. magiran.com/p2054336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال