ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله محمدنژاد، سید محمود طباطبایی، معصومه آزموده، سید داود حسینی نسب، (1398). مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان، نشریه روان پرستاری، 7(4)، 18-24. magiran.com/p2054536
Rahelae Mohammadnejad, Seyed Mahmoud Tabatabaee, Masoomeh Azmodeh, Seyyed Davood Hosseini Nasab, (2019). Comparison of Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(4), 18-24. magiran.com/p2054536
راحله محمدنژاد، سید محمود طباطبایی، معصومه آزموده، سید داود حسینی نسب، مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان. نشریه روان پرستاری، 1398؛ 7(4): 18-24. magiran.com/p2054536
Rahelae Mohammadnejad, Seyed Mahmoud Tabatabaee, Masoomeh Azmodeh, Seyyed Davood Hosseini Nasab, Comparison of Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 2019; 7(4): 18-24. magiran.com/p2054536
راحله محمدنژاد، سید محمود طباطبایی، معصومه آزموده، سید داود حسینی نسب، "مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان"، نشریه روان پرستاری 7، شماره 4 (1398): 18-24. magiran.com/p2054536
Rahelae Mohammadnejad, Seyed Mahmoud Tabatabaee, Masoomeh Azmodeh, Seyyed Davood Hosseini Nasab, "Comparison of Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts", Iranian Journal of Psychiatric Nursing 7, no.4 (2019): 18-24. magiran.com/p2054536
راحله محمدنژاد، سید محمود طباطبایی، معصومه آزموده، سید داود حسینی نسب، (1398). 'مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان'، نشریه روان پرستاری، 7(4)، صص.18-24. magiran.com/p2054536
Rahelae Mohammadnejad, Seyed Mahmoud Tabatabaee, Masoomeh Azmodeh, Seyyed Davood Hosseini Nasab, (2019). 'Comparison of Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts', Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(4), pp.18-24. magiran.com/p2054536
راحله محمدنژاد؛ سید محمود طباطبایی؛ معصومه آزموده؛ سید داود حسینی نسب. "مقایسه تنظیم هیجان در بیماران رتینوپاتی دارای دیابت نوع 2 و همتایان عادی آنان". نشریه روان پرستاری، 7 ،4 ، 1398، 18-24. magiran.com/p2054536
Rahelae Mohammadnejad; Seyed Mahmoud Tabatabaee; Masoomeh Azmodeh; Seyyed Davood Hosseini Nasab. "Comparison of Emotion Regulation in Patients with Type 2 Diabetic Retinopathy and Normal Counterparts", Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7, 4, 2019, 18-24. magiran.com/p2054536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال