ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا ایزدپناه کاخک، علی اکبر ثمری، حسن توزنده جانی، (1398). بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش بینی امید به زندگی مردان سالمند، نشریه روان پرستاری، 7(4)، 25-31. magiran.com/p2054537
Mohammadreza Izadpanah Kakhak, Aliakbar Samari, Hasan Tozandehjani, (2019). The Role of Loneliness and Positive Meta-emotion in Predicting Life Expectancy of Elderly Men, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(4), 25-31. magiran.com/p2054537
محمدرضا ایزدپناه کاخک، علی اکبر ثمری، حسن توزنده جانی، بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش بینی امید به زندگی مردان سالمند. نشریه روان پرستاری، 1398؛ 7(4): 25-31. magiran.com/p2054537
Mohammadreza Izadpanah Kakhak, Aliakbar Samari, Hasan Tozandehjani, The Role of Loneliness and Positive Meta-emotion in Predicting Life Expectancy of Elderly Men, Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 2019; 7(4): 25-31. magiran.com/p2054537
محمدرضا ایزدپناه کاخک، علی اکبر ثمری، حسن توزنده جانی، "بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش بینی امید به زندگی مردان سالمند"، نشریه روان پرستاری 7، شماره 4 (1398): 25-31. magiran.com/p2054537
Mohammadreza Izadpanah Kakhak, Aliakbar Samari, Hasan Tozandehjani, "The Role of Loneliness and Positive Meta-emotion in Predicting Life Expectancy of Elderly Men", Iranian Journal of Psychiatric Nursing 7, no.4 (2019): 25-31. magiran.com/p2054537
محمدرضا ایزدپناه کاخک، علی اکبر ثمری، حسن توزنده جانی، (1398). 'بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش بینی امید به زندگی مردان سالمند'، نشریه روان پرستاری، 7(4)، صص.25-31. magiran.com/p2054537
Mohammadreza Izadpanah Kakhak, Aliakbar Samari, Hasan Tozandehjani, (2019). 'The Role of Loneliness and Positive Meta-emotion in Predicting Life Expectancy of Elderly Men', Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(4), pp.25-31. magiran.com/p2054537
محمدرضا ایزدپناه کاخک؛ علی اکبر ثمری؛ حسن توزنده جانی. "بررسی نقش احساس تنهایی و فراهیجان مثبت در پیش بینی امید به زندگی مردان سالمند". نشریه روان پرستاری، 7 ،4 ، 1398، 25-31. magiran.com/p2054537
Mohammadreza Izadpanah Kakhak; Aliakbar Samari; Hasan Tozandehjani. "The Role of Loneliness and Positive Meta-emotion in Predicting Life Expectancy of Elderly Men", Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7, 4, 2019, 25-31. magiran.com/p2054537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال