ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، زهرا ناجی اصفهانی، (1398). کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی، مجله صفه، 29(86)، 21-36. magiran.com/p2054609
Jalali Mina, khademolfogharae mahvash, Naji Isfahani Zahra, (2019). Quality of Housing: Viewpoints of Citizens of Isfahan, Soffeh, 29(86), 21-36. magiran.com/p2054609
مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، زهرا ناجی اصفهانی، کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی. مجله صفه، 1398؛ 29(86): 21-36. magiran.com/p2054609
Jalali Mina, khademolfogharae mahvash, Naji Isfahani Zahra, Quality of Housing: Viewpoints of Citizens of Isfahan, Soffeh, 2019; 29(86): 21-36. magiran.com/p2054609
مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، زهرا ناجی اصفهانی، "کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی"، مجله صفه 29، شماره 86 (1398): 21-36. magiran.com/p2054609
Jalali Mina, khademolfogharae mahvash, Naji Isfahani Zahra, "Quality of Housing: Viewpoints of Citizens of Isfahan", Soffeh 29, no.86 (2019): 21-36. magiran.com/p2054609
مینا جلالی، مهوش خادم الفقرایی، زهرا ناجی اصفهانی، (1398). 'کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی'، مجله صفه، 29(86)، صص.21-36. magiran.com/p2054609
Jalali Mina, khademolfogharae mahvash, Naji Isfahani Zahra, (2019). 'Quality of Housing: Viewpoints of Citizens of Isfahan', Soffeh, 29(86), pp.21-36. magiran.com/p2054609
مینا جلالی؛ مهوش خادم الفقرایی؛ زهرا ناجی اصفهانی. "کیفیت مسکن از نگاه شهروندان اصفهانی". مجله صفه، 29 ،86 ، 1398، 21-36. magiran.com/p2054609
Jalali Mina; khademolfogharae mahvash; Naji Isfahani Zahra. "Quality of Housing: Viewpoints of Citizens of Isfahan", Soffeh, 29, 86, 2019, 21-36. magiran.com/p2054609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال