ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهراسادات زمردیان، (1398). کارآیی شاخص های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران.، مجله صفه، 29(86)، 37-59. magiran.com/p2054613
Zomorodian Zahra Sadat, (2019). Ability of daylight Indicators in estimating adequate lighting in space based on user assessments Case study: Architecture design studios in Tehran, Soffeh, 29(86), 37-59. magiran.com/p2054613
زهراسادات زمردیان، کارآیی شاخص های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران.. مجله صفه، 1398؛ 29(86): 37-59. magiran.com/p2054613
Zomorodian Zahra Sadat, Ability of daylight Indicators in estimating adequate lighting in space based on user assessments Case study: Architecture design studios in Tehran, Soffeh, 2019; 29(86): 37-59. magiran.com/p2054613
زهراسادات زمردیان، "کارآیی شاخص های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران."، مجله صفه 29، شماره 86 (1398): 37-59. magiran.com/p2054613
Zomorodian Zahra Sadat, "Ability of daylight Indicators in estimating adequate lighting in space based on user assessments Case study: Architecture design studios in Tehran", Soffeh 29, no.86 (2019): 37-59. magiran.com/p2054613
زهراسادات زمردیان، (1398). 'کارآیی شاخص های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران.'، مجله صفه، 29(86)، صص.37-59. magiran.com/p2054613
Zomorodian Zahra Sadat, (2019). 'Ability of daylight Indicators in estimating adequate lighting in space based on user assessments Case study: Architecture design studios in Tehran', Soffeh, 29(86), pp.37-59. magiran.com/p2054613
زهراسادات زمردیان. "کارآیی شاخص های نور روز در تخمین روشنایی کافی در فضا بر اساس ارزیابی کاربران نمونه موردی: فضاهای آموزشی دانشکده های معماری شهر تهران.". مجله صفه، 29 ،86 ، 1398، 37-59. magiran.com/p2054613
Zomorodian Zahra Sadat. "Ability of daylight Indicators in estimating adequate lighting in space based on user assessments Case study: Architecture design studios in Tehran", Soffeh, 29, 86, 2019, 37-59. magiran.com/p2054613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال