ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرم سیاوشی، محمدعلی ایزدی، (1398). بازکاوی مصداق «صادقین» در آیه «کونوا مع الصادقین»، فصلنامه مطالعات تفسیری، 10(39)، 47-60. magiran.com/p2054702
Karam Siavashi, Mohammad Ali Izadi, (2019). A Study of the Extensions of Sadiqin in the Verse Kunu ma`a al-sadiqin, , 10(39), 47-60. magiran.com/p2054702
کرم سیاوشی، محمدعلی ایزدی، بازکاوی مصداق «صادقین» در آیه «کونوا مع الصادقین». فصلنامه مطالعات تفسیری، 1398؛ 10(39): 47-60. magiran.com/p2054702
Karam Siavashi, Mohammad Ali Izadi, A Study of the Extensions of Sadiqin in the Verse Kunu ma`a al-sadiqin, , 2019; 10(39): 47-60. magiran.com/p2054702
کرم سیاوشی، محمدعلی ایزدی، "بازکاوی مصداق «صادقین» در آیه «کونوا مع الصادقین»"، فصلنامه مطالعات تفسیری 10، شماره 39 (1398): 47-60. magiran.com/p2054702
Karam Siavashi, Mohammad Ali Izadi, "A Study of the Extensions of Sadiqin in the Verse Kunu ma`a al-sadiqin", 10, no.39 (2019): 47-60. magiran.com/p2054702
کرم سیاوشی، محمدعلی ایزدی، (1398). 'بازکاوی مصداق «صادقین» در آیه «کونوا مع الصادقین»'، فصلنامه مطالعات تفسیری، 10(39)، صص.47-60. magiran.com/p2054702
Karam Siavashi, Mohammad Ali Izadi, (2019). 'A Study of the Extensions of Sadiqin in the Verse Kunu ma`a al-sadiqin', , 10(39), pp.47-60. magiran.com/p2054702
کرم سیاوشی؛ محمدعلی ایزدی. "بازکاوی مصداق «صادقین» در آیه «کونوا مع الصادقین»". فصلنامه مطالعات تفسیری، 10 ،39 ، 1398، 47-60. magiran.com/p2054702
Karam Siavashi; Mohammad Ali Izadi. "A Study of the Extensions of Sadiqin in the Verse Kunu ma`a al-sadiqin", , 10, 39, 2019, 47-60. magiran.com/p2054702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال