ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه بابایی مراد، پرویز فتاحی، حسن باقری، (1398). بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس افت و تقاضا به صورت احتمالی، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، 47-57. magiran.com/p2054799
Samaneh Babaeimorad, Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, (2019). Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), 47-57. magiran.com/p2054799
سمانه بابایی مراد، پرویز فتاحی، حسن باقری، بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس افت و تقاضا به صورت احتمالی. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1398؛ 7(14): 47-57. magiran.com/p2054799
Samaneh Babaeimorad, Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2019; 7(14): 47-57. magiran.com/p2054799
سمانه بابایی مراد، پرویز فتاحی، حسن باقری، "بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس افت و تقاضا به صورت احتمالی"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 7، شماره 14 (1398): 47-57. magiran.com/p2054799
Samaneh Babaeimorad, Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, "Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 7, no.14 (2019): 47-57. magiran.com/p2054799
سمانه بابایی مراد، پرویز فتاحی، حسن باقری، (1398). 'بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس افت و تقاضا به صورت احتمالی'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، صص.47-57. magiran.com/p2054799
Samaneh Babaeimorad, Parviz Fattahi , Hassan Bagheri, (2019). 'Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), pp.47-57. magiran.com/p2054799
سمانه بابایی مراد؛ پرویز فتاحی؛ حسن باقری. "بهینه سازی توام سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس افت و تقاضا به صورت احتمالی". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7 ،14 ، 1398، 47-57. magiran.com/p2054799
Samaneh Babaeimorad; Parviz Fattahi ; Hassan Bagheri. "Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7, 14, 2019, 47-57. magiran.com/p2054799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال