ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محتشمی، علی نجفی، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور، (1398). طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی اکسیدکربن، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، 59-77. magiran.com/p2054800
Ali Mohtashami, Ali Najafi , Maghsoud Amiri, Ali Reza Airajpour, (2019). Designing a Green Routing Mathematical Model in Multi Cross Docking Systems with a Carbon Dioxide Reduction Approach, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), 59-77. magiran.com/p2054800
علی محتشمی، علی نجفی، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور، طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی اکسیدکربن. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1398؛ 7(14): 59-77. magiran.com/p2054800
Ali Mohtashami, Ali Najafi , Maghsoud Amiri, Ali Reza Airajpour, Designing a Green Routing Mathematical Model in Multi Cross Docking Systems with a Carbon Dioxide Reduction Approach, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2019; 7(14): 59-77. magiran.com/p2054800
علی محتشمی، علی نجفی، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور، "طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی اکسیدکربن"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 7، شماره 14 (1398): 59-77. magiran.com/p2054800
Ali Mohtashami, Ali Najafi , Maghsoud Amiri, Ali Reza Airajpour, "Designing a Green Routing Mathematical Model in Multi Cross Docking Systems with a Carbon Dioxide Reduction Approach", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 7, no.14 (2019): 59-77. magiran.com/p2054800
علی محتشمی، علی نجفی، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور، (1398). 'طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی اکسیدکربن'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، صص.59-77. magiran.com/p2054800
Ali Mohtashami, Ali Najafi , Maghsoud Amiri, Ali Reza Airajpour, (2019). 'Designing a Green Routing Mathematical Model in Multi Cross Docking Systems with a Carbon Dioxide Reduction Approach', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), pp.59-77. magiran.com/p2054800
علی محتشمی؛ علی نجفی؛ مقصود امیری؛ علیرضا ایرج پور. "طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی اکسیدکربن". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7 ،14 ، 1398، 59-77. magiran.com/p2054800
Ali Mohtashami; Ali Najafi ; Maghsoud Amiri; Ali Reza Airajpour. "Designing a Green Routing Mathematical Model in Multi Cross Docking Systems with a Carbon Dioxide Reduction Approach", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7, 14, 2019, 59-77. magiran.com/p2054800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال