ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد عظیمی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده، (1398). یک مدل برنامه ریزی خاکستری برای اسقاط یا تجاری سازی مجدد کالاها در عملیات لجستیک معکوس با در نظر گرفتن انبار متقاطع، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، 163-177. magiran.com/p2054806
Farzad Azimi, Seyed Meysam Mousavi, Mohsen Rajabzadeh, (2019). A Grey Mathematical Programming Model to Salvage or Re-Commercialize Commodities in Reverse Logistics Management with Consideration of Cross Dock, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), 163-177. magiran.com/p2054806
فرزاد عظیمی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده، یک مدل برنامه ریزی خاکستری برای اسقاط یا تجاری سازی مجدد کالاها در عملیات لجستیک معکوس با در نظر گرفتن انبار متقاطع. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1398؛ 7(14): 163-177. magiran.com/p2054806
Farzad Azimi, Seyed Meysam Mousavi, Mohsen Rajabzadeh, A Grey Mathematical Programming Model to Salvage or Re-Commercialize Commodities in Reverse Logistics Management with Consideration of Cross Dock, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2019; 7(14): 163-177. magiran.com/p2054806
فرزاد عظیمی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده، "یک مدل برنامه ریزی خاکستری برای اسقاط یا تجاری سازی مجدد کالاها در عملیات لجستیک معکوس با در نظر گرفتن انبار متقاطع"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 7، شماره 14 (1398): 163-177. magiran.com/p2054806
Farzad Azimi, Seyed Meysam Mousavi, Mohsen Rajabzadeh, "A Grey Mathematical Programming Model to Salvage or Re-Commercialize Commodities in Reverse Logistics Management with Consideration of Cross Dock", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 7, no.14 (2019): 163-177. magiran.com/p2054806
فرزاد عظیمی، سید میثم موسوی، محسن رجب زاده، (1398). 'یک مدل برنامه ریزی خاکستری برای اسقاط یا تجاری سازی مجدد کالاها در عملیات لجستیک معکوس با در نظر گرفتن انبار متقاطع'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(14)، صص.163-177. magiran.com/p2054806
Farzad Azimi, Seyed Meysam Mousavi, Mohsen Rajabzadeh, (2019). 'A Grey Mathematical Programming Model to Salvage or Re-Commercialize Commodities in Reverse Logistics Management with Consideration of Cross Dock', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(14), pp.163-177. magiran.com/p2054806
فرزاد عظیمی؛ سید میثم موسوی؛ محسن رجب زاده. "یک مدل برنامه ریزی خاکستری برای اسقاط یا تجاری سازی مجدد کالاها در عملیات لجستیک معکوس با در نظر گرفتن انبار متقاطع". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7 ،14 ، 1398، 163-177. magiran.com/p2054806
Farzad Azimi; Seyed Meysam Mousavi; Mohsen Rajabzadeh. "A Grey Mathematical Programming Model to Salvage or Re-Commercialize Commodities in Reverse Logistics Management with Consideration of Cross Dock", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7, 14, 2019, 163-177. magiran.com/p2054806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال