ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی، محمدمهدی ساقیان، (1398). واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(3)، 133-148. magiran.com/p2054851
Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani, Mohammad Mehdi Saghian, (2019). Analysis of the Requirements of Progressive Principles of Human Rights in the Performance of Bailiffs with a Look at the Islamic Jurisprudential Principles, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(3), 133-148. magiran.com/p2054851
محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی، محمدمهدی ساقیان، واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1398؛ 15(3): 133-148. magiran.com/p2054851
Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani, Mohammad Mehdi Saghian, Analysis of the Requirements of Progressive Principles of Human Rights in the Performance of Bailiffs with a Look at the Islamic Jurisprudential Principles, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2019; 15(3): 133-148. magiran.com/p2054851
محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی، محمدمهدی ساقیان، "واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 15، شماره 3 (1398): 133-148. magiran.com/p2054851
Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani, Mohammad Mehdi Saghian, "Analysis of the Requirements of Progressive Principles of Human Rights in the Performance of Bailiffs with a Look at the Islamic Jurisprudential Principles", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 15, no.3 (2019): 133-148. magiran.com/p2054851
محمدعلی عزتی، علیرضا سایبانی، محمدمهدی ساقیان، (1398). 'واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(3)، صص.133-148. magiran.com/p2054851
Mohammad Ali Ezzati, ali reza saybani, Mohammad Mehdi Saghian, (2019). 'Analysis of the Requirements of Progressive Principles of Human Rights in the Performance of Bailiffs with a Look at the Islamic Jurisprudential Principles', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(3), pp.133-148. magiran.com/p2054851
محمدعلی عزتی؛ علیرضا سایبانی؛ محمدمهدی ساقیان. "واکاوی مقارنه ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15 ،3 ، 1398، 133-148. magiran.com/p2054851
Mohammad Ali Ezzati; ali reza saybani; Mohammad Mehdi Saghian. "Analysis of the Requirements of Progressive Principles of Human Rights in the Performance of Bailiffs with a Look at the Islamic Jurisprudential Principles", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15, 3, 2019, 133-148. magiran.com/p2054851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال