ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین کفشگری، نوین نیک بخش، عسکری نورباران، محمد رعنایی، سپیده سیادتی، یاسر اصغری، سکینه کمالی آهنگر، مجید کلباسی، علی زاهدیان، (1398). بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(3)، 1500-1505. magiran.com/p2054855
Ramin Kafshgari, Novin Nikbakhsh, Askari Noorbaran, Mohammad Raanaei, Sepideh Siadati, Yasser Asghari, Sekineh Kamali Ahangar, Majid Kalbasi, Ali Zahedian, (2019). Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(3), 1500-1505. magiran.com/p2054855
رامین کفشگری، نوین نیک بخش، عسکری نورباران، محمد رعنایی، سپیده سیادتی، یاسر اصغری، سکینه کمالی آهنگر، مجید کلباسی، علی زاهدیان، بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(3): 1500-1505. magiran.com/p2054855
Ramin Kafshgari, Novin Nikbakhsh, Askari Noorbaran, Mohammad Raanaei, Sepideh Siadati, Yasser Asghari, Sekineh Kamali Ahangar, Majid Kalbasi, Ali Zahedian, Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(3): 1500-1505. magiran.com/p2054855
رامین کفشگری، نوین نیک بخش، عسکری نورباران، محمد رعنایی، سپیده سیادتی، یاسر اصغری، سکینه کمالی آهنگر، مجید کلباسی، علی زاهدیان، "بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 3 (1398): 1500-1505. magiran.com/p2054855
Ramin Kafshgari, Novin Nikbakhsh, Askari Noorbaran, Mohammad Raanaei, Sepideh Siadati, Yasser Asghari, Sekineh Kamali Ahangar, Majid Kalbasi, Ali Zahedian, "Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.3 (2019): 1500-1505. magiran.com/p2054855
رامین کفشگری، نوین نیک بخش، عسکری نورباران، محمد رعنایی، سپیده سیادتی، یاسر اصغری، سکینه کمالی آهنگر، مجید کلباسی، علی زاهدیان، (1398). 'بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(3)، صص.1500-1505. magiran.com/p2054855
Ramin Kafshgari, Novin Nikbakhsh, Askari Noorbaran, Mohammad Raanaei, Sepideh Siadati, Yasser Asghari, Sekineh Kamali Ahangar, Majid Kalbasi, Ali Zahedian, (2019). 'Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(3), pp.1500-1505. magiran.com/p2054855
رامین کفشگری؛ نوین نیک بخش؛ عسکری نورباران؛ محمد رعنایی؛ سپیده سیادتی؛ یاسر اصغری؛ سکینه کمالی آهنگر؛ مجید کلباسی؛ علی زاهدیان. "بررسی ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد در بیماران با پاتولوژی های پستان و تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی وابسته ی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1390 تا 1395". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،3 ، 1398، 1500-1505. magiran.com/p2054855
Ramin Kafshgari; Novin Nikbakhsh; Askari Noorbaran; Mohammad Raanaei; Sepideh Siadati; Yasser Asghari; Sekineh Kamali Ahangar; Majid Kalbasi; Ali Zahedian. "Diagnostic value of frozen sections in patients with breast and thyroid pathologies in Hospitals of Babol University of medical sciences 2011 to 2016", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 3, 2019, 1500-1505. magiran.com/p2054855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال