ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم امیری، مهدی زارع بهرام آبادی، حسن حیدری، حسین داودی، (1398). نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(3)، 1562-1573. magiran.com/p2054862
Azam Amiri, Mehdi Zare Bahramabadi, Hasan Heydari, Hosein Davoodi, (2019). The Mediating Role of Academic Motivation in Explaining the Relationship between Academic Self-efficacy and Academic Self-Regulation with Academic Burnout in Female Students, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(3), 1562-1573. magiran.com/p2054862
اعظم امیری، مهدی زارع بهرام آبادی، حسن حیدری، حسین داودی، نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(3): 1562-1573. magiran.com/p2054862
Azam Amiri, Mehdi Zare Bahramabadi, Hasan Heydari, Hosein Davoodi, The Mediating Role of Academic Motivation in Explaining the Relationship between Academic Self-efficacy and Academic Self-Regulation with Academic Burnout in Female Students, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(3): 1562-1573. magiran.com/p2054862
اعظم امیری، مهدی زارع بهرام آبادی، حسن حیدری، حسین داودی، "نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 3 (1398): 1562-1573. magiran.com/p2054862
Azam Amiri, Mehdi Zare Bahramabadi, Hasan Heydari, Hosein Davoodi, "The Mediating Role of Academic Motivation in Explaining the Relationship between Academic Self-efficacy and Academic Self-Regulation with Academic Burnout in Female Students", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.3 (2019): 1562-1573. magiran.com/p2054862
اعظم امیری، مهدی زارع بهرام آبادی، حسن حیدری، حسین داودی، (1398). 'نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(3)، صص.1562-1573. magiran.com/p2054862
Azam Amiri, Mehdi Zare Bahramabadi, Hasan Heydari, Hosein Davoodi, (2019). 'The Mediating Role of Academic Motivation in Explaining the Relationship between Academic Self-efficacy and Academic Self-Regulation with Academic Burnout in Female Students', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(3), pp.1562-1573. magiran.com/p2054862
اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی. "نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،3 ، 1398، 1562-1573. magiran.com/p2054862
Azam Amiri; Mehdi Zare Bahramabadi; Hasan Heydari; Hosein Davoodi. "The Mediating Role of Academic Motivation in Explaining the Relationship between Academic Self-efficacy and Academic Self-Regulation with Academic Burnout in Female Students", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 3, 2019, 1562-1573. magiran.com/p2054862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال