به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خواجه دلویی، فاطمه مقدس، ملیحه دادگرمقدم، (1398). باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، 1581-1586. magiran.com/p2054864
Mohammad Khajedaluee, Fatemeh Moghaddas, Malihe Dadgar Moghaddam, (2019). Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 1581-1586. magiran.com/p2054864
محمد خواجه دلویی، فاطمه مقدس، ملیحه دادگرمقدم، باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(4): 1581-1586. magiran.com/p2054864
Mohammad Khajedaluee, Fatemeh Moghaddas, Malihe Dadgar Moghaddam, Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(4): 1581-1586. magiran.com/p2054864
محمد خواجه دلویی، فاطمه مقدس، ملیحه دادگرمقدم، "باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 4 (1398): 1581-1586. magiran.com/p2054864
Mohammad Khajedaluee, Fatemeh Moghaddas, Malihe Dadgar Moghaddam, "Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.4 (2019): 1581-1586. magiran.com/p2054864
محمد خواجه دلویی، فاطمه مقدس، ملیحه دادگرمقدم، (1398). 'باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، صص.1581-1586. magiran.com/p2054864
Mohammad Khajedaluee, Fatemeh Moghaddas, Malihe Dadgar Moghaddam, (2019). 'Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), pp.1581-1586. magiran.com/p2054864
محمد خواجه دلویی؛ فاطمه مقدس؛ ملیحه دادگرمقدم. "باز طراحی و بررسی روایی وپایایی پرسشنامه درک و برداشت، نگرش و عملکرد در مورد سوء رفتارهای پژوهشی و عوامل زمینه ساز آن". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،4 ، 1398، 1581-1586. magiran.com/p2054864
Mohammad Khajedaluee; Fatemeh Moghaddas; Malihe Dadgar Moghaddam. "Reconstruction and assessment of validity and reliability of Perceptions, attitude and behavior research misconduct questionnaire and underling factor", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 4, 2019, 1581-1586. magiran.com/p2054864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال