ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد ایمانی، مهدی باقری، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان، (1398). بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(14)، 25-61. magiran.com/p2055062
javad imani , Mehdi Bagheri, parivash jafari, nader gholi ghourchian, (2019). Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools, Journal of Educational Leadership and Management, 4(14), 25-61. magiran.com/p2055062
جواد ایمانی، مهدی باقری، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان، بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 1398؛ 4(14): 25-61. magiran.com/p2055062
javad imani , Mehdi Bagheri, parivash jafari, nader gholi ghourchian, Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools, Journal of Educational Leadership and Management, 2019; 4(14): 25-61. magiran.com/p2055062
جواد ایمانی، مهدی باقری، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان، "بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس"، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 4، شماره 14 (1398): 25-61. magiran.com/p2055062
javad imani , Mehdi Bagheri, parivash jafari, nader gholi ghourchian, "Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools", Journal of Educational Leadership and Management 4, no.14 (2019): 25-61. magiran.com/p2055062
جواد ایمانی، مهدی باقری، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان، (1398). 'بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس'، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4(14)، صص.25-61. magiran.com/p2055062
javad imani , Mehdi Bagheri, parivash jafari, nader gholi ghourchian, (2019). 'Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools', Journal of Educational Leadership and Management, 4(14), pp.25-61. magiran.com/p2055062
جواد ایمانی؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری؛ نادر قلی قورچیان. "بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس". فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 4 ،14 ، 1398، 25-61. magiran.com/p2055062
javad imani ; Mehdi Bagheri; parivash jafari; nader gholi ghourchian. "Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools", Journal of Educational Leadership and Management, 4, 14, 2019, 25-61. magiran.com/p2055062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال