ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام اسدپور، رضا نیک اندیش، فرید زند، گلنار ثابتیان، منصور مسجدی، ماندانا مکی، (1398). اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(5)، 24-29. magiran.com/p2055080
Elham Asadpour, REZA NIKANDISH, Farid Zand, Golnar Sabetian, Mansoor Masjedi, Mandana Mackie, (2019). Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(5), 24-29. magiran.com/p2055080
الهام اسدپور، رضا نیک اندیش، فرید زند، گلنار ثابتیان، منصور مسجدی، ماندانا مکی، اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(5): 24-29. magiran.com/p2055080
Elham Asadpour, REZA NIKANDISH, Farid Zand, Golnar Sabetian, Mansoor Masjedi, Mandana Mackie, Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(5): 24-29. magiran.com/p2055080
الهام اسدپور، رضا نیک اندیش، فرید زند، گلنار ثابتیان، منصور مسجدی، ماندانا مکی، "اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 5 (1398): 24-29. magiran.com/p2055080
Elham Asadpour, REZA NIKANDISH, Farid Zand, Golnar Sabetian, Mansoor Masjedi, Mandana Mackie, "Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.5 (2019): 24-29. magiran.com/p2055080
الهام اسدپور، رضا نیک اندیش، فرید زند، گلنار ثابتیان، منصور مسجدی، ماندانا مکی، (1398). 'اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(5)، صص.24-29. magiran.com/p2055080
Elham Asadpour, REZA NIKANDISH, Farid Zand, Golnar Sabetian, Mansoor Masjedi, Mandana Mackie, (2019). 'Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(5), pp.24-29. magiran.com/p2055080
الهام اسدپور؛ رضا نیک اندیش؛ فرید زند؛ گلنار ثابتیان؛ منصور مسجدی؛ ماندانا مکی. "اکمو در یک بیمار دیابتیک مبتلا به انفارکتوس مخچه و سندرم زجر تنفسی حاد- گزارش مورد". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،5 ، 1398، 24-29. magiran.com/p2055080
Elham Asadpour; REZA NIKANDISH; Farid Zand; Golnar Sabetian; Mansoor Masjedi; Mandana Mackie. "Ecmo in a diabetic patient with cerebellar infarction and ARDS- A case report", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 5, 2019, 24-29. magiran.com/p2055080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال