ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرخ راد، ابراهیم قادری، بهرام نیکخو، محمدعزیز رسولی، (1398). بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(5)، 77-82. magiran.com/p2055085
Farrokh Rad, Ebrahim Ghaderi, Bahram Nikkhoo, Mohammad Aziz Rasouli, (2019). Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(5), 77-82. magiran.com/p2055085
فرخ راد، ابراهیم قادری، بهرام نیکخو، محمدعزیز رسولی، بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(5): 77-82. magiran.com/p2055085
Farrokh Rad, Ebrahim Ghaderi, Bahram Nikkhoo, Mohammad Aziz Rasouli, Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(5): 77-82. magiran.com/p2055085
فرخ راد، ابراهیم قادری، بهرام نیکخو، محمدعزیز رسولی، "بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 5 (1398): 77-82. magiran.com/p2055085
Farrokh Rad, Ebrahim Ghaderi, Bahram Nikkhoo, Mohammad Aziz Rasouli, "Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.5 (2019): 77-82. magiran.com/p2055085
فرخ راد، ابراهیم قادری، بهرام نیکخو، محمدعزیز رسولی، (1398). 'بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(5)، صص.77-82. magiran.com/p2055085
Farrokh Rad, Ebrahim Ghaderi, Bahram Nikkhoo, Mohammad Aziz Rasouli, (2019). 'Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(5), pp.77-82. magiran.com/p2055085
فرخ راد؛ ابراهیم قادری؛ بهرام نیکخو؛ محمدعزیز رسولی. "بررسی ارتباط بیماری ویتیلیگو با میزان قند خون". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،5 ، 1398، 77-82. magiran.com/p2055085
Farrokh Rad; Ebrahim Ghaderi; Bahram Nikkhoo; Mohammad Aziz Rasouli. "Investigation of the association between vitiligo and fasting blood sugar", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 5, 2019, 77-82. magiran.com/p2055085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال