ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه سادات سعادت یار، زهرا وظیفه، نور محمد یعقوبی، (1398). بررسی چالش های پیاده سازی خوشه صنعتی فرش استان سیستان و بلوچستان در سطح استانی: رویکردی کیفی، فصلنامه بهبود مدیریت، 13(44)، 131-155. magiran.com/p2055120
Fahime Sadat Saadatyar , Zahra Vazife, Noormohammad Yaghoobi, (2019). The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study, Journal of Improvement Management, 13(44), 131-155. magiran.com/p2055120
فهیمه سادات سعادت یار، زهرا وظیفه، نور محمد یعقوبی، بررسی چالش های پیاده سازی خوشه صنعتی فرش استان سیستان و بلوچستان در سطح استانی: رویکردی کیفی. فصلنامه بهبود مدیریت، 1398؛ 13(44): 131-155. magiran.com/p2055120
Fahime Sadat Saadatyar , Zahra Vazife, Noormohammad Yaghoobi, The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study, Journal of Improvement Management, 2019; 13(44): 131-155. magiran.com/p2055120
فهیمه سادات سعادت یار، زهرا وظیفه، نور محمد یعقوبی، "بررسی چالش های پیاده سازی خوشه صنعتی فرش استان سیستان و بلوچستان در سطح استانی: رویکردی کیفی"، فصلنامه بهبود مدیریت 13، شماره 44 (1398): 131-155. magiran.com/p2055120
Fahime Sadat Saadatyar , Zahra Vazife, Noormohammad Yaghoobi, "The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study", Journal of Improvement Management 13, no.44 (2019): 131-155. magiran.com/p2055120
فهیمه سادات سعادت یار، زهرا وظیفه، نور محمد یعقوبی، (1398). 'بررسی چالش های پیاده سازی خوشه صنعتی فرش استان سیستان و بلوچستان در سطح استانی: رویکردی کیفی'، فصلنامه بهبود مدیریت، 13(44)، صص.131-155. magiran.com/p2055120
Fahime Sadat Saadatyar , Zahra Vazife, Noormohammad Yaghoobi, (2019). 'The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study', Journal of Improvement Management, 13(44), pp.131-155. magiran.com/p2055120
فهیمه سادات سعادت یار؛ زهرا وظیفه؛ نور محمد یعقوبی. "بررسی چالش های پیاده سازی خوشه صنعتی فرش استان سیستان و بلوچستان در سطح استانی: رویکردی کیفی". فصلنامه بهبود مدیریت، 13 ،44 ، 1398، 131-155. magiran.com/p2055120
Fahime Sadat Saadatyar ; Zahra Vazife; Noormohammad Yaghoobi. "The study of Faults and Limitations of Successful Implementation of Carpet Industrial Cluster with Emphasis on Localization Role: A Phenomenography Study", Journal of Improvement Management, 13, 44, 2019, 131-155. magiran.com/p2055120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال