ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کشاورز میرزامحمدی، سعید طالبی، مصطفی رضایی، امین حیدری، (1398). تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(4)، 303-315. magiran.com/p2055168
Hasan Keshavarz Mirza Mohamadi, Saeid Talebi , Mostafa Rezaei, Amin Heidari, (2019). Immobilization of Metallocene Catalyst in Nano-Fumed Silica for Production of Polyethylene in a Disentangled State, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(4), 303-315. magiran.com/p2055168
حسن کشاورز میرزامحمدی، سعید طالبی، مصطفی رضایی، امین حیدری، تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(4): 303-315. magiran.com/p2055168
Hasan Keshavarz Mirza Mohamadi, Saeid Talebi , Mostafa Rezaei, Amin Heidari, Immobilization of Metallocene Catalyst in Nano-Fumed Silica for Production of Polyethylene in a Disentangled State, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(4): 303-315. magiran.com/p2055168
حسن کشاورز میرزامحمدی، سعید طالبی، مصطفی رضایی، امین حیدری، "تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 4 (1398): 303-315. magiran.com/p2055168
Hasan Keshavarz Mirza Mohamadi, Saeid Talebi , Mostafa Rezaei, Amin Heidari, "Immobilization of Metallocene Catalyst in Nano-Fumed Silica for Production of Polyethylene in a Disentangled State", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.4 (2019): 303-315. magiran.com/p2055168
حسن کشاورز میرزامحمدی، سعید طالبی، مصطفی رضایی، امین حیدری، (1398). 'تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(4)، صص.303-315. magiran.com/p2055168
Hasan Keshavarz Mirza Mohamadi, Saeid Talebi , Mostafa Rezaei, Amin Heidari, (2019). 'Immobilization of Metallocene Catalyst in Nano-Fumed Silica for Production of Polyethylene in a Disentangled State', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(4), pp.303-315. magiran.com/p2055168
حسن کشاورز میرزامحمدی؛ سعید طالبی؛ مصطفی رضایی؛ امین حیدری. "تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،4 ، 1398، 303-315. magiran.com/p2055168
Hasan Keshavarz Mirza Mohamadi; Saeid Talebi ; Mostafa Rezaei; Amin Heidari. "Immobilization of Metallocene Catalyst in Nano-Fumed Silica for Production of Polyethylene in a Disentangled State", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 4, 2019, 303-315. magiran.com/p2055168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال