ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرید جعفری، سید مصطفی حسینی، مهدی رزاقی کاشانی، محمدرضا پورحسینی، (1398). اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(4)، 339-348. magiran.com/p2055171
Farid Jafari, Seyed Mostaffa Hosseini, Mehdi Razzaghi, Kashani , Mohammad Reza Pourhossaini, (2019). Effect of Irradiated Poly(tetrafluoroethylene) Additive on Mechanical and Tribological Properties in Nitrile Rubber Composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(4), 339-348. magiran.com/p2055171
فرید جعفری، سید مصطفی حسینی، مهدی رزاقی کاشانی، محمدرضا پورحسینی، اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1398؛ 32(4): 339-348. magiran.com/p2055171
Farid Jafari, Seyed Mostaffa Hosseini, Mehdi Razzaghi, Kashani , Mohammad Reza Pourhossaini, Effect of Irradiated Poly(tetrafluoroethylene) Additive on Mechanical and Tribological Properties in Nitrile Rubber Composites, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2019; 32(4): 339-348. magiran.com/p2055171
فرید جعفری، سید مصطفی حسینی، مهدی رزاقی کاشانی، محمدرضا پورحسینی، "اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 32، شماره 4 (1398): 339-348. magiran.com/p2055171
Farid Jafari, Seyed Mostaffa Hosseini, Mehdi Razzaghi, Kashani , Mohammad Reza Pourhossaini, "Effect of Irradiated Poly(tetrafluoroethylene) Additive on Mechanical and Tribological Properties in Nitrile Rubber Composites", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 32, no.4 (2019): 339-348. magiran.com/p2055171
فرید جعفری، سید مصطفی حسینی، مهدی رزاقی کاشانی، محمدرضا پورحسینی، (1398). 'اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32(4)، صص.339-348. magiran.com/p2055171
Farid Jafari, Seyed Mostaffa Hosseini, Mehdi Razzaghi, Kashani , Mohammad Reza Pourhossaini, (2019). 'Effect of Irradiated Poly(tetrafluoroethylene) Additive on Mechanical and Tribological Properties in Nitrile Rubber Composites', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32(4), pp.339-348. magiran.com/p2055171
فرید جعفری؛ سید مصطفی حسینی؛ مهدی رزاقی کاشانی؛ محمدرضا پورحسینی. "اثر افزودنی پلی(تترافلوئورواتیلن) پرتودهی شده بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در کامپوزیت های لاستیک نیتریل". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 32 ،4 ، 1398، 339-348. magiran.com/p2055171
Farid Jafari; Seyed Mostaffa Hosseini; Mehdi Razzaghi; Kashani ; Mohammad Reza Pourhossaini. "Effect of Irradiated Poly(tetrafluoroethylene) Additive on Mechanical and Tribological Properties in Nitrile Rubber Composites", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 32, 4, 2019, 339-348. magiran.com/p2055171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال