ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین رستمی، پرویز کریمی ثانی، ایت الله فتحی، امیر کریمی، (1398). اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره ‫های ناسازگار و دلزدگی زناشویی در زوجین، فصلنامه سلامت و مراقبت، 21(3)، 192-202. magiran.com/p2055190
H Rostami, P Karimisani, A Fathi, A Karimi, (2019). The Effectiveness of Group-based Rational Emotional Behavioral Therapy on Family Function, Incompatible Schemas, and Couple Burnout in Couples, Journal of Health And Care, 21(3), 192-202. magiran.com/p2055190
حسین رستمی، پرویز کریمی ثانی، ایت الله فتحی، امیر کریمی، اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره ‫های ناسازگار و دلزدگی زناشویی در زوجین. فصلنامه سلامت و مراقبت، 1398؛ 21(3): 192-202. magiran.com/p2055190
H Rostami, P Karimisani, A Fathi, A Karimi, The Effectiveness of Group-based Rational Emotional Behavioral Therapy on Family Function, Incompatible Schemas, and Couple Burnout in Couples, Journal of Health And Care, 2019; 21(3): 192-202. magiran.com/p2055190
حسین رستمی، پرویز کریمی ثانی، ایت الله فتحی، امیر کریمی، "اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره ‫های ناسازگار و دلزدگی زناشویی در زوجین"، فصلنامه سلامت و مراقبت 21، شماره 3 (1398): 192-202. magiran.com/p2055190
H Rostami, P Karimisani, A Fathi, A Karimi, "The Effectiveness of Group-based Rational Emotional Behavioral Therapy on Family Function, Incompatible Schemas, and Couple Burnout in Couples", Journal of Health And Care 21, no.3 (2019): 192-202. magiran.com/p2055190
حسین رستمی، پرویز کریمی ثانی، ایت الله فتحی، امیر کریمی، (1398). 'اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره ‫های ناسازگار و دلزدگی زناشویی در زوجین'، فصلنامه سلامت و مراقبت، 21(3)، صص.192-202. magiran.com/p2055190
H Rostami, P Karimisani, A Fathi, A Karimi, (2019). 'The Effectiveness of Group-based Rational Emotional Behavioral Therapy on Family Function, Incompatible Schemas, and Couple Burnout in Couples', Journal of Health And Care, 21(3), pp.192-202. magiran.com/p2055190
حسین رستمی؛ پرویز کریمی ثانی؛ ایت الله فتحی؛ امیر کریمی. "اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی به شیوه گروهی بر عملکرد خانواده، طرحواره ‫های ناسازگار و دلزدگی زناشویی در زوجین". فصلنامه سلامت و مراقبت، 21 ،3 ، 1398، 192-202. magiran.com/p2055190
H Rostami; P Karimisani; A Fathi; A Karimi. "The Effectiveness of Group-based Rational Emotional Behavioral Therapy on Family Function, Incompatible Schemas, and Couple Burnout in Couples", Journal of Health And Care, 21, 3, 2019, 192-202. magiran.com/p2055190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال