ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سیفعلی ئی، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیا، (1397). خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 4(2)، 1-18. magiran.com/p2055230
Fatemeh Seyfaliei, Sohrab Morovati , Seyed Mohammad Reza Hosini Nia, (2018). Self-awareness and its educational implications for improving human social relations in the Quran and Hadith, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 4(2), 1-18. magiran.com/p2055230
فاطمه سیفعلی ئی، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیا، خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث. نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 1397؛ 4(2): 1-18. magiran.com/p2055230
Fatemeh Seyfaliei, Sohrab Morovati , Seyed Mohammad Reza Hosini Nia, Self-awareness and its educational implications for improving human social relations in the Quran and Hadith, Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 2018; 4(2): 1-18. magiran.com/p2055230
فاطمه سیفعلی ئی، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیا، "خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث"، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 4، شماره 2 (1397): 1-18. magiran.com/p2055230
Fatemeh Seyfaliei, Sohrab Morovati , Seyed Mohammad Reza Hosini Nia, "Self-awareness and its educational implications for improving human social relations in the Quran and Hadith", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith 4, no.2 (2018): 1-18. magiran.com/p2055230
فاطمه سیفعلی ئی، سهراب مروتی، سید محمدرضا حسینی نیا، (1397). 'خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث'، نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 4(2)، صص.1-18. magiran.com/p2055230
Fatemeh Seyfaliei, Sohrab Morovati , Seyed Mohammad Reza Hosini Nia, (2018). 'Self-awareness and its educational implications for improving human social relations in the Quran and Hadith', Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 4(2), pp.1-18. magiran.com/p2055230
فاطمه سیفعلی ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمدرضا حسینی نیا. "خودآگاهی و کارکردهای تربیتی آن در بهبود روابط اجتماعی انسان در قرآن و حدیث". نشریه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، 4 ،2 ، 1397، 1-18. magiran.com/p2055230
Fatemeh Seyfaliei; Sohrab Morovati ; Seyed Mohammad Reza Hosini Nia. "Self-awareness and its educational implications for improving human social relations in the Quran and Hadith", Journal of Educational Doctrines in Quran and Hadith, 4, 2, 2018, 1-18. magiran.com/p2055230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال