ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی رحمدل، مصیب سامانیان، آذر کفاش پور، (1398). تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(32)، 7-18. magiran.com/p2055305
Hadi Rahmdel, Mosayeb Samanian, Azar Kaffashpoor, (2019). Explanation and Presentation of a Model of Professional Ethics for the Managers of Banking Industry, Bioethics Journal, 9(32), 7-18. magiran.com/p2055305
هادی رحمدل، مصیب سامانیان، آذر کفاش پور، تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری. فصلنامه اخلاق زیستی، 1398؛ 9(32): 7-18. magiran.com/p2055305
Hadi Rahmdel, Mosayeb Samanian, Azar Kaffashpoor, Explanation and Presentation of a Model of Professional Ethics for the Managers of Banking Industry, Bioethics Journal, 2019; 9(32): 7-18. magiran.com/p2055305
هادی رحمدل، مصیب سامانیان، آذر کفاش پور، "تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری"، فصلنامه اخلاق زیستی 9، شماره 32 (1398): 7-18. magiran.com/p2055305
Hadi Rahmdel, Mosayeb Samanian, Azar Kaffashpoor, "Explanation and Presentation of a Model of Professional Ethics for the Managers of Banking Industry", Bioethics Journal 9, no.32 (2019): 7-18. magiran.com/p2055305
هادی رحمدل، مصیب سامانیان، آذر کفاش پور، (1398). 'تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری'، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(32)، صص.7-18. magiran.com/p2055305
Hadi Rahmdel, Mosayeb Samanian, Azar Kaffashpoor, (2019). 'Explanation and Presentation of a Model of Professional Ethics for the Managers of Banking Industry', Bioethics Journal, 9(32), pp.7-18. magiran.com/p2055305
هادی رحمدل؛ مصیب سامانیان؛ آذر کفاش پور. "تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه ای برای مدیران صنعت بانکداری". فصلنامه اخلاق زیستی، 9 ،32 ، 1398، 7-18. magiran.com/p2055305
Hadi Rahmdel; Mosayeb Samanian; Azar Kaffashpoor. "Explanation and Presentation of a Model of Professional Ethics for the Managers of Banking Industry", Bioethics Journal, 9, 32, 2019, 7-18. magiran.com/p2055305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال