ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامیار عظیمی، منیجه شهنی ییلاق، مرتضی امیدیان، (1398). ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(32)، 19-32. magiran.com/p2055306
Kamyar Azemi, Manijeh Shehni Yailagh, Morteza Omidian, (2019). Psychometric Properties of Academic Dishonesty Scale and its Relationship with Time Perspective in High School Students, Bioethics Journal, 9(32), 19-32. magiran.com/p2055306
کامیار عظیمی، منیجه شهنی ییلاق، مرتضی امیدیان، ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه اخلاق زیستی، 1398؛ 9(32): 19-32. magiran.com/p2055306
Kamyar Azemi, Manijeh Shehni Yailagh, Morteza Omidian, Psychometric Properties of Academic Dishonesty Scale and its Relationship with Time Perspective in High School Students, Bioethics Journal, 2019; 9(32): 19-32. magiran.com/p2055306
کامیار عظیمی، منیجه شهنی ییلاق، مرتضی امیدیان، "ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی"، فصلنامه اخلاق زیستی 9، شماره 32 (1398): 19-32. magiran.com/p2055306
Kamyar Azemi, Manijeh Shehni Yailagh, Morteza Omidian, "Psychometric Properties of Academic Dishonesty Scale and its Relationship with Time Perspective in High School Students", Bioethics Journal 9, no.32 (2019): 19-32. magiran.com/p2055306
کامیار عظیمی، منیجه شهنی ییلاق، مرتضی امیدیان، (1398). 'ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی'، فصلنامه اخلاق زیستی، 9(32)، صص.19-32. magiran.com/p2055306
Kamyar Azemi, Manijeh Shehni Yailagh, Morteza Omidian, (2019). 'Psychometric Properties of Academic Dishonesty Scale and its Relationship with Time Perspective in High School Students', Bioethics Journal, 9(32), pp.19-32. magiran.com/p2055306
کامیار عظیمی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان. "ویژگی های روان سنجی مقیاس بی صداقتی تحصیلی و ارتباط آن با چشم انداز زمان در دانش آموزان دبیرستانی". فصلنامه اخلاق زیستی، 9 ،32 ، 1398، 19-32. magiran.com/p2055306
Kamyar Azemi; Manijeh Shehni Yailagh; Morteza Omidian. "Psychometric Properties of Academic Dishonesty Scale and its Relationship with Time Perspective in High School Students", Bioethics Journal, 9, 32, 2019, 19-32. magiran.com/p2055306
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال