ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر کنعانی، رضوان حجازی، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، (1398). بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(43)، 23-40. magiran.com/p2055324
Akbar Kanani, Rezvan Hejazi, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid, (2019). Investigating the Relationship between Management Efficiency and Auditor Change with Emphasis on the Role of Information Asymmetry, Accounting Research, 11(43), 23-40. magiran.com/p2055324
اکبر کنعانی، رضوان حجازی، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1398؛ 11(43): 23-40. magiran.com/p2055324
Akbar Kanani, Rezvan Hejazi, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid, Investigating the Relationship between Management Efficiency and Auditor Change with Emphasis on the Role of Information Asymmetry, Accounting Research, 2019; 11(43): 23-40. magiran.com/p2055324
اکبر کنعانی، رضوان حجازی، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، "بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 11، شماره 43 (1398): 23-40. magiran.com/p2055324
Akbar Kanani, Rezvan Hejazi, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid, "Investigating the Relationship between Management Efficiency and Auditor Change with Emphasis on the Role of Information Asymmetry", Accounting Research 11, no.43 (2019): 23-40. magiran.com/p2055324
اکبر کنعانی، رضوان حجازی، مهرداد قنبری، بابک جمشیدی نوید، (1398). 'بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی'، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(43)، صص.23-40. magiran.com/p2055324
Akbar Kanani, Rezvan Hejazi, Mehrdad Ghanbari, Babak Jamshidi Navid, (2019). 'Investigating the Relationship between Management Efficiency and Auditor Change with Emphasis on the Role of Information Asymmetry', Accounting Research, 11(43), pp.23-40. magiran.com/p2055324
اکبر کنعانی؛ رضوان حجازی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید. "بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11 ،43 ، 1398، 23-40. magiran.com/p2055324
Akbar Kanani; Rezvan Hejazi; Mehrdad Ghanbari; Babak Jamshidi Navid. "Investigating the Relationship between Management Efficiency and Auditor Change with Emphasis on the Role of Information Asymmetry", Accounting Research, 11, 43, 2019, 23-40. magiran.com/p2055324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال