ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره نجفی قزلجه، محبوبه داودی کنگ سفلی، فروه وکیلیان، (1398). تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، 494-504. magiran.com/p2055399
Tahereh Najafi Ghezelge, Mahboube Davoudi Kang Sofla, Farveh Vakilian, (2019). THE IMPACT OF USING A SMARTPHONE-BASED APPLICATION ON MEDICATION ADHERENCE IN PEOPLE WITH HEART FAILURE, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), 494-504. magiran.com/p2055399
طاهره نجفی قزلجه، محبوبه داودی کنگ سفلی، فروه وکیلیان، تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(6): 494-504. magiran.com/p2055399
Tahereh Najafi Ghezelge, Mahboube Davoudi Kang Sofla, Farveh Vakilian, THE IMPACT OF USING A SMARTPHONE-BASED APPLICATION ON MEDICATION ADHERENCE IN PEOPLE WITH HEART FAILURE, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(6): 494-504. magiran.com/p2055399
طاهره نجفی قزلجه، محبوبه داودی کنگ سفلی، فروه وکیلیان، "تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 6 (1398): 494-504. magiran.com/p2055399
Tahereh Najafi Ghezelge, Mahboube Davoudi Kang Sofla, Farveh Vakilian, "THE IMPACT OF USING A SMARTPHONE-BASED APPLICATION ON MEDICATION ADHERENCE IN PEOPLE WITH HEART FAILURE", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.6 (2019): 494-504. magiran.com/p2055399
طاهره نجفی قزلجه، محبوبه داودی کنگ سفلی، فروه وکیلیان، (1398). 'تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، صص.494-504. magiran.com/p2055399
Tahereh Najafi Ghezelge, Mahboube Davoudi Kang Sofla, Farveh Vakilian, (2019). 'THE IMPACT OF USING A SMARTPHONE-BASED APPLICATION ON MEDICATION ADHERENCE IN PEOPLE WITH HEART FAILURE', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), pp.494-504. magiran.com/p2055399
طاهره نجفی قزلجه؛ محبوبه داودی کنگ سفلی؛ فروه وکیلیان. "تاثیر استفاده از برنامه کاربردی مبتنی بر گوشی هوشمند بر تبعیت دارویی افراد با نارسایی قلبی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،6 ، 1398، 494-504. magiran.com/p2055399
Tahereh Najafi Ghezelge; Mahboube Davoudi Kang Sofla; Farveh Vakilian. "THE IMPACT OF USING A SMARTPHONE-BASED APPLICATION ON MEDICATION ADHERENCE IN PEOPLE WITH HEART FAILURE", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 6, 2019, 494-504. magiran.com/p2055399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال