ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه صفرعلیزاده، محبوبه صفوی، جمیله محتشمی، محمدکاظم نایینی، (1398). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، 453-462. magiran.com/p2055402
Haniyeh Safaralizadeh, Mahboubeh Safavi, Jamileh Mohtashami, Mohammadkazem Naeeni, (2019). THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON THE GENERAL MENTAL HEALTH OF WOMEN REFERRED TO COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES CENTERS OF KHOY IN 2018, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), 453-462. magiran.com/p2055402
هانیه صفرعلیزاده، محبوبه صفوی، جمیله محتشمی، محمدکاظم نایینی، تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(6): 453-462. magiran.com/p2055402
Haniyeh Safaralizadeh, Mahboubeh Safavi, Jamileh Mohtashami, Mohammadkazem Naeeni, THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON THE GENERAL MENTAL HEALTH OF WOMEN REFERRED TO COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES CENTERS OF KHOY IN 2018, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(6): 453-462. magiran.com/p2055402
هانیه صفرعلیزاده، محبوبه صفوی، جمیله محتشمی، محمدکاظم نایینی، "تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 6 (1398): 453-462. magiran.com/p2055402
Haniyeh Safaralizadeh, Mahboubeh Safavi, Jamileh Mohtashami, Mohammadkazem Naeeni, "THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON THE GENERAL MENTAL HEALTH OF WOMEN REFERRED TO COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES CENTERS OF KHOY IN 2018", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.6 (2019): 453-462. magiran.com/p2055402
هانیه صفرعلیزاده، محبوبه صفوی، جمیله محتشمی، محمدکاظم نایینی، (1398). 'تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، صص.453-462. magiran.com/p2055402
Haniyeh Safaralizadeh, Mahboubeh Safavi, Jamileh Mohtashami, Mohammadkazem Naeeni, (2019). 'THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON THE GENERAL MENTAL HEALTH OF WOMEN REFERRED TO COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES CENTERS OF KHOY IN 2018', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), pp.453-462. magiran.com/p2055402
هانیه صفرعلیزاده؛ محبوبه صفوی؛ جمیله محتشمی؛ محمدکاظم نایینی. "تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی روان زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه نشین شهرستان خوی در سال 1397". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،6 ، 1398، 453-462. magiran.com/p2055402
Haniyeh Safaralizadeh; Mahboubeh Safavi; Jamileh Mohtashami; Mohammadkazem Naeeni. "THE EFFECT OF LIFE SKILLS TRAINING ON THE GENERAL MENTAL HEALTH OF WOMEN REFERRED TO COMPREHENSIVE HEALTH SERVICES CENTERS OF KHOY IN 2018", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 6, 2019, 453-462. magiran.com/p2055402
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال