ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری حمیدی، فریبرز روشنگر ، منصور غفوری فرد، هادی حسنخانی، پروین سربخش، (1398). بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، 444-452. magiran.com/p2055536
Mehri Hamidi, Fariborz Roshangar , Mansour Ghafourifard, Hadi Hassankhani, Parvin Sarbakhsh, (2019). A COMPARATIVE STUDY OF THE PREVALENCE RATE OF COMMON COMPLICATIONS IN ROUTINE HEMODIALYSIS, AND LINEAR AND STEPWISE SODIUM- ULTRA FILTRATION PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE UNDER HEMODIALYSIS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), 444-452. magiran.com/p2055536
مهری حمیدی، فریبرز روشنگر ، منصور غفوری فرد، هادی حسنخانی، پروین سربخش، بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(6): 444-452. magiran.com/p2055536
Mehri Hamidi, Fariborz Roshangar , Mansour Ghafourifard, Hadi Hassankhani, Parvin Sarbakhsh, A COMPARATIVE STUDY OF THE PREVALENCE RATE OF COMMON COMPLICATIONS IN ROUTINE HEMODIALYSIS, AND LINEAR AND STEPWISE SODIUM- ULTRA FILTRATION PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE UNDER HEMODIALYSIS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(6): 444-452. magiran.com/p2055536
مهری حمیدی، فریبرز روشنگر ، منصور غفوری فرد، هادی حسنخانی، پروین سربخش، "بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 6 (1398): 444-452. magiran.com/p2055536
Mehri Hamidi, Fariborz Roshangar , Mansour Ghafourifard, Hadi Hassankhani, Parvin Sarbakhsh, "A COMPARATIVE STUDY OF THE PREVALENCE RATE OF COMMON COMPLICATIONS IN ROUTINE HEMODIALYSIS, AND LINEAR AND STEPWISE SODIUM- ULTRA FILTRATION PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE UNDER HEMODIALYSIS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.6 (2019): 444-452. magiran.com/p2055536
مهری حمیدی، فریبرز روشنگر ، منصور غفوری فرد، هادی حسنخانی، پروین سربخش، (1398). 'بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(6)، صص.444-452. magiran.com/p2055536
Mehri Hamidi, Fariborz Roshangar , Mansour Ghafourifard, Hadi Hassankhani, Parvin Sarbakhsh, (2019). 'A COMPARATIVE STUDY OF THE PREVALENCE RATE OF COMMON COMPLICATIONS IN ROUTINE HEMODIALYSIS, AND LINEAR AND STEPWISE SODIUM- ULTRA FILTRATION PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE UNDER HEMODIALYSIS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(6), pp.444-452. magiran.com/p2055536
مهری حمیدی؛ فریبرز روشنگر ؛ منصور غفوری فرد؛ هادی حسنخانی؛ پروین سربخش. "بررسی مقایسه ای میزان شیوع عوارض شایع در همودیالیز روتین و پروفایل خطی و پلکانی سدیم - الترافیلتراسیون در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،6 ، 1398، 444-452. magiran.com/p2055536
Mehri Hamidi; Fariborz Roshangar ; Mansour Ghafourifard; Hadi Hassankhani; Parvin Sarbakhsh. "A COMPARATIVE STUDY OF THE PREVALENCE RATE OF COMMON COMPLICATIONS IN ROUTINE HEMODIALYSIS, AND LINEAR AND STEPWISE SODIUM- ULTRA FILTRATION PROFILE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY FAILURE UNDER HEMODIALYSIS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 6, 2019, 444-452. magiran.com/p2055536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال