ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شریفی علیشاه، رضا درویش زاده، محمد احمدآبادی، یاسر پیری کشتیبان، کریم حسن پور، (1398). تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 10(4)، 617-625. magiran.com/p2055569
M. Sharifi Alishah, R. Darvishzadeh, M. Ahmadabadi, Y. Piri Kashtiban, K. Hasanpur, (2019). Gene Expression Analysis Using RNA-Seq, Modares Journal of Biotechnology, 10(4), 617-625. magiran.com/p2055569
معصومه شریفی علیشاه، رضا درویش زاده، محمد احمدآبادی، یاسر پیری کشتیبان، کریم حسن پور، تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1398؛ 10(4): 617-625. magiran.com/p2055569
M. Sharifi Alishah, R. Darvishzadeh, M. Ahmadabadi, Y. Piri Kashtiban, K. Hasanpur, Gene Expression Analysis Using RNA-Seq, Modares Journal of Biotechnology, 2019; 10(4): 617-625. magiran.com/p2055569
معصومه شریفی علیشاه، رضا درویش زاده، محمد احمدآبادی، یاسر پیری کشتیبان، کریم حسن پور، "تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 10، شماره 4 (1398): 617-625. magiran.com/p2055569
M. Sharifi Alishah, R. Darvishzadeh, M. Ahmadabadi, Y. Piri Kashtiban, K. Hasanpur, "Gene Expression Analysis Using RNA-Seq", Modares Journal of Biotechnology 10, no.4 (2019): 617-625. magiran.com/p2055569
معصومه شریفی علیشاه، رضا درویش زاده، محمد احمدآبادی، یاسر پیری کشتیبان، کریم حسن پور، (1398). 'تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 10(4)، صص.617-625. magiran.com/p2055569
M. Sharifi Alishah, R. Darvishzadeh, M. Ahmadabadi, Y. Piri Kashtiban, K. Hasanpur, (2019). 'Gene Expression Analysis Using RNA-Seq', Modares Journal of Biotechnology, 10(4), pp.617-625. magiran.com/p2055569
معصومه شریفی علیشاه؛ رضا درویش زاده؛ محمد احمدآبادی؛ یاسر پیری کشتیبان؛ کریم حسن پور. "تجزیه بیان ژن به روش توالی یابی RNA". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 10 ،4 ، 1398، 617-625. magiran.com/p2055569
M. Sharifi Alishah; R. Darvishzadeh; M. Ahmadabadi; Y. Piri Kashtiban; K. Hasanpur. "Gene Expression Analysis Using RNA-Seq", Modares Journal of Biotechnology, 10, 4, 2019, 617-625. magiran.com/p2055569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال