ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان، (1398). بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، 115-126. magiran.com/p2055692
Mohammadreza Zahedi , Ali Salarpouri, Hojjatolah Forooghifard, Kioumars Roohani Ghadikolaii, Maryam Moezzi, Eisa Abdolalian, (2019). Study of Frequency and some index fish biodiversity in Azini creek, Hormozgan Province, Journal of Animal Environment, 11(3), 115-126. magiran.com/p2055692
محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان، بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(3): 115-126. magiran.com/p2055692
Mohammadreza Zahedi , Ali Salarpouri, Hojjatolah Forooghifard, Kioumars Roohani Ghadikolaii, Maryam Moezzi, Eisa Abdolalian, Study of Frequency and some index fish biodiversity in Azini creek, Hormozgan Province, Journal of Animal Environment, 2019; 11(3): 115-126. magiran.com/p2055692
محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان، "بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 3 (1398): 115-126. magiran.com/p2055692
Mohammadreza Zahedi , Ali Salarpouri, Hojjatolah Forooghifard, Kioumars Roohani Ghadikolaii, Maryam Moezzi, Eisa Abdolalian, "Study of Frequency and some index fish biodiversity in Azini creek, Hormozgan Province", Journal of Animal Environment 11, no.3 (2019): 115-126. magiran.com/p2055692
محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان، (1398). 'بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(3)، صص.115-126. magiran.com/p2055692
Mohammadreza Zahedi , Ali Salarpouri, Hojjatolah Forooghifard, Kioumars Roohani Ghadikolaii, Maryam Moezzi, Eisa Abdolalian, (2019). 'Study of Frequency and some index fish biodiversity in Azini creek, Hormozgan Province', Journal of Animal Environment, 11(3), pp.115-126. magiran.com/p2055692
محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان. "بررسی فراوانی و شاخص های تنوع زیستی ماهیان در خور آذینی استان هرمزگان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،3 ، 1398، 115-126. magiran.com/p2055692
Mohammadreza Zahedi ; Ali Salarpouri; Hojjatolah Forooghifard; Kioumars Roohani Ghadikolaii; Maryam Moezzi; Eisa Abdolalian. "Study of Frequency and some index fish biodiversity in Azini creek, Hormozgan Province", Journal of Animal Environment, 11, 3, 2019, 115-126. magiran.com/p2055692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال