ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، ساناز علی میرزایی، (1398). بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(7)، 1714-1723. magiran.com/p2055718
Abolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Alimirzaei, (2019). Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(7), 1714-1723. magiran.com/p2055718
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، ساناز علی میرزایی، بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(7): 1714-1723. magiran.com/p2055718
Abolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Alimirzaei, Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(7): 1714-1723. magiran.com/p2055718
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، ساناز علی میرزایی، "بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 7 (1398): 1714-1723. magiran.com/p2055718
Abolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Alimirzaei, "Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.7 (2019): 1714-1723. magiran.com/p2055718
عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، ساناز علی میرزایی، (1398). 'بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(7)، صص.1714-1723. magiran.com/p2055718
Abolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Sanaz Alimirzaei, (2019). 'Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(7), pp.1714-1723. magiran.com/p2055718
عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ ساناز علی میرزایی. "بررسی کلینیکی ترمیم های کامپوزیت انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،7 ، 1398، 1714-1723. magiran.com/p2055718
Abolrahim Davari; Alireza Daneshkazemi; Sanaz Alimirzaei. "Clinical Evaluation of Resin Composite Restorations Placed by Dental Students in Shahid Sadoughi University of Medical Science", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 7, 2019, 1714-1723. magiran.com/p2055718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال