ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد نظرپور، مجتبی سپاهی، (1398). رابطه معنویت و الاهیات از دیدگاه مک گراث و شهید مطهری، مجله الهیات تطبیقی، 10(22)، 17-30. magiran.com/p2055736
Hamed Nazarpour , Mojtaba Sepahi, (2019). Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath and Martyr Motahhari, Comparative Theology, 10(22), 17-30. magiran.com/p2055736
حامد نظرپور، مجتبی سپاهی، رابطه معنویت و الاهیات از دیدگاه مک گراث و شهید مطهری. مجله الهیات تطبیقی، 1398؛ 10(22): 17-30. magiran.com/p2055736
Hamed Nazarpour , Mojtaba Sepahi, Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath and Martyr Motahhari, Comparative Theology, 2019; 10(22): 17-30. magiran.com/p2055736
حامد نظرپور، مجتبی سپاهی، "رابطه معنویت و الاهیات از دیدگاه مک گراث و شهید مطهری"، مجله الهیات تطبیقی 10، شماره 22 (1398): 17-30. magiran.com/p2055736
Hamed Nazarpour , Mojtaba Sepahi, "Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath and Martyr Motahhari", Comparative Theology 10, no.22 (2019): 17-30. magiran.com/p2055736
حامد نظرپور، مجتبی سپاهی، (1398). 'رابطه معنویت و الاهیات از دیدگاه مک گراث و شهید مطهری'، مجله الهیات تطبیقی، 10(22)، صص.17-30. magiran.com/p2055736
Hamed Nazarpour , Mojtaba Sepahi, (2019). 'Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath and Martyr Motahhari', Comparative Theology, 10(22), pp.17-30. magiran.com/p2055736
حامد نظرپور؛ مجتبی سپاهی. "رابطه معنویت و الاهیات از دیدگاه مک گراث و شهید مطهری". مجله الهیات تطبیقی، 10 ،22 ، 1398، 17-30. magiran.com/p2055736
Hamed Nazarpour ; Mojtaba Sepahi. "Relationship between Spirituality and Theology from the Perspective of McGrath and Martyr Motahhari", Comparative Theology, 10, 22, 2019, 17-30. magiran.com/p2055736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال