ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مویدی، سید ناصر استاد، مهدی خوبی، محمد اکرمی، مزدا راد ملک شاهی، اسماعیل حریریان، حمید اکبری جور، (1398). رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی، فصلنامه طب و تزکیه، 28(3)، 58-66. magiran.com/p2055783
Saeed Moayedi , Seyed Nasser Ostad, Mehdi Khoobi, Mohammad Akrami, Mazda Rad, Malekshahi, Ismaeil Haririan, Hamid Akbari Javar, (2019). Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering, Teb va Tazkiyeh, 28(3), 58-66. magiran.com/p2055783
سعید مویدی، سید ناصر استاد، مهدی خوبی، محمد اکرمی، مزدا راد ملک شاهی، اسماعیل حریریان، حمید اکبری جور، رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی. فصلنامه طب و تزکیه، 1398؛ 28(3): 58-66. magiran.com/p2055783
Saeed Moayedi , Seyed Nasser Ostad, Mehdi Khoobi, Mohammad Akrami, Mazda Rad, Malekshahi, Ismaeil Haririan, Hamid Akbari Javar, Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering, Teb va Tazkiyeh, 2019; 28(3): 58-66. magiran.com/p2055783
سعید مویدی، سید ناصر استاد، مهدی خوبی، محمد اکرمی، مزدا راد ملک شاهی، اسماعیل حریریان، حمید اکبری جور، "رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی"، فصلنامه طب و تزکیه 28، شماره 3 (1398): 58-66. magiran.com/p2055783
Saeed Moayedi , Seyed Nasser Ostad, Mehdi Khoobi, Mohammad Akrami, Mazda Rad, Malekshahi, Ismaeil Haririan, Hamid Akbari Javar, "Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering", Teb va Tazkiyeh 28, no.3 (2019): 58-66. magiran.com/p2055783
سعید مویدی، سید ناصر استاد، مهدی خوبی، محمد اکرمی، مزدا راد ملک شاهی، اسماعیل حریریان، حمید اکبری جور، (1398). 'رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی'، فصلنامه طب و تزکیه، 28(3)، صص.58-66. magiran.com/p2055783
Saeed Moayedi , Seyed Nasser Ostad, Mehdi Khoobi, Mohammad Akrami, Mazda Rad, Malekshahi, Ismaeil Haririan, Hamid Akbari Javar, (2019). 'Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering', Teb va Tazkiyeh, 28(3), pp.58-66. magiran.com/p2055783
سعید مویدی؛ سید ناصر استاد؛ مهدی خوبی؛ محمد اکرمی؛ مزدا راد ملک شاهی؛ اسماعیل حریریان؛ حمید اکبری جور. "رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی". فصلنامه طب و تزکیه، 28 ،3 ، 1398، 58-66. magiran.com/p2055783
Saeed Moayedi ; Seyed Nasser Ostad; Mehdi Khoobi; Mohammad Akrami; Mazda Rad; Malekshahi; Ismaeil Haririan; Hamid Akbari Javar. "Pharmaceutical biomaterials: A coherent rhythm from basic sciences of medicine, pharmacy and engineering", Teb va Tazkiyeh, 28, 3, 2019, 58-66. magiran.com/p2055783
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال