ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن عبداله پور، مهدی رضاییان دلویی، محمد تجلی، سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی، (1398). بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی، مجله مواد نوین، 10(1)، 47-62. magiran.com/p2055854
Hassan Abdollah, Pour , Mehdi Rezaeian, Delouei, Mohammad Tajally, Seyyed Mostafa Mousavizade Noghabi, (2019). Investigation of microstructure and wear resistance of AZ31B/SiO2/graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing (FSP), New Materials, 10(1), 47-62. magiran.com/p2055854
حسن عبداله پور، مهدی رضاییان دلویی، محمد تجلی، سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی، بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی. مجله مواد نوین، 1398؛ 10(1): 47-62. magiran.com/p2055854
Hassan Abdollah, Pour , Mehdi Rezaeian, Delouei, Mohammad Tajally, Seyyed Mostafa Mousavizade Noghabi, Investigation of microstructure and wear resistance of AZ31B/SiO2/graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing (FSP), New Materials, 2019; 10(1): 47-62. magiran.com/p2055854
حسن عبداله پور، مهدی رضاییان دلویی، محمد تجلی، سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی، "بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی"، مجله مواد نوین 10، شماره 1 (1398): 47-62. magiran.com/p2055854
Hassan Abdollah, Pour , Mehdi Rezaeian, Delouei, Mohammad Tajally, Seyyed Mostafa Mousavizade Noghabi, "Investigation of microstructure and wear resistance of AZ31B/SiO2/graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing (FSP)", New Materials 10, no.1 (2019): 47-62. magiran.com/p2055854
حسن عبداله پور، مهدی رضاییان دلویی، محمد تجلی، سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی، (1398). 'بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی'، مجله مواد نوین، 10(1)، صص.47-62. magiran.com/p2055854
Hassan Abdollah, Pour , Mehdi Rezaeian, Delouei, Mohammad Tajally, Seyyed Mostafa Mousavizade Noghabi, (2019). 'Investigation of microstructure and wear resistance of AZ31B/SiO2/graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing (FSP)', New Materials, 10(1), pp.47-62. magiran.com/p2055854
حسن عبداله پور؛ مهدی رضاییان دلویی؛ محمد تجلی؛ سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی. "بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی". مجله مواد نوین، 10 ،1 ، 1398، 47-62. magiran.com/p2055854
Hassan Abdollah; Pour ; Mehdi Rezaeian; Delouei; Mohammad Tajally; Seyyed Mostafa Mousavizade Noghabi. "Investigation of microstructure and wear resistance of AZ31B/SiO2/graphite hybrid surface composite produced by friction stir processing (FSP)", New Materials, 10, 1, 2019, 47-62. magiran.com/p2055854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال