ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد بشرپور، سیده طیبه حسینی کیاسری، اسماعیل سلیمانی، امید مساح، (1398). نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان، فصلنامه سالمند، 14(55)، 260-271. magiran.com/p2055922
Sajjad Basharpoor, Seyedeh Tayebeh Hoseinikiasari, Esmaeil Soleymani, Omid Massah, (2019). The Role of Irrational Beliefs and Attitudes to Death in Quality of Life of the Older People, Iranian Journal of Ageing, 14(55), 260-271. magiran.com/p2055922
سجاد بشرپور، سیده طیبه حسینی کیاسری، اسماعیل سلیمانی، امید مساح، نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان. فصلنامه سالمند، 1398؛ 14(55): 260-271. magiran.com/p2055922
Sajjad Basharpoor, Seyedeh Tayebeh Hoseinikiasari, Esmaeil Soleymani, Omid Massah, The Role of Irrational Beliefs and Attitudes to Death in Quality of Life of the Older People, Iranian Journal of Ageing, 2019; 14(55): 260-271. magiran.com/p2055922
سجاد بشرپور، سیده طیبه حسینی کیاسری، اسماعیل سلیمانی، امید مساح، "نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان"، فصلنامه سالمند 14، شماره 55 (1398): 260-271. magiran.com/p2055922
Sajjad Basharpoor, Seyedeh Tayebeh Hoseinikiasari, Esmaeil Soleymani, Omid Massah, "The Role of Irrational Beliefs and Attitudes to Death in Quality of Life of the Older People", Iranian Journal of Ageing 14, no.55 (2019): 260-271. magiran.com/p2055922
سجاد بشرپور، سیده طیبه حسینی کیاسری، اسماعیل سلیمانی، امید مساح، (1398). 'نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان'، فصلنامه سالمند، 14(55)، صص.260-271. magiran.com/p2055922
Sajjad Basharpoor, Seyedeh Tayebeh Hoseinikiasari, Esmaeil Soleymani, Omid Massah, (2019). 'The Role of Irrational Beliefs and Attitudes to Death in Quality of Life of the Older People', Iranian Journal of Ageing, 14(55), pp.260-271. magiran.com/p2055922
سجاد بشرپور؛ سیده طیبه حسینی کیاسری؛ اسماعیل سلیمانی؛ امید مساح. "نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در کیفیت زندگی سالمندان". فصلنامه سالمند، 14 ،55 ، 1398، 260-271. magiran.com/p2055922
Sajjad Basharpoor; Seyedeh Tayebeh Hoseinikiasari; Esmaeil Soleymani; Omid Massah. "The Role of Irrational Beliefs and Attitudes to Death in Quality of Life of the Older People", Iranian Journal of Ageing, 14, 55, 2019, 260-271. magiran.com/p2055922
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال