ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسون نودهی مقدم، نفیسه رشید، سید جلیل حسینی اجداد نیاکی، سمانه حسین زاده، (1398). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396، فصلنامه سالمند، 14(55)، 310-319. magiran.com/p2055926
Afsoon Nodehi Moghadam, Nafiseh Rashid, Sayed Jalil Hosseini Ajdad Niaki, Samaneh Hosseinzadeh, (2019). Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396, Iranian Journal of Ageing, 14(55), 310-319. magiran.com/p2055926
افسون نودهی مقدم، نفیسه رشید، سید جلیل حسینی اجداد نیاکی، سمانه حسین زاده، بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396. فصلنامه سالمند، 1398؛ 14(55): 310-319. magiran.com/p2055926
Afsoon Nodehi Moghadam, Nafiseh Rashid, Sayed Jalil Hosseini Ajdad Niaki, Samaneh Hosseinzadeh, Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396, Iranian Journal of Ageing, 2019; 14(55): 310-319. magiran.com/p2055926
افسون نودهی مقدم، نفیسه رشید، سید جلیل حسینی اجداد نیاکی، سمانه حسین زاده، "بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396"، فصلنامه سالمند 14، شماره 55 (1398): 310-319. magiran.com/p2055926
Afsoon Nodehi Moghadam, Nafiseh Rashid, Sayed Jalil Hosseini Ajdad Niaki, Samaneh Hosseinzadeh, "Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396", Iranian Journal of Ageing 14, no.55 (2019): 310-319. magiran.com/p2055926
افسون نودهی مقدم، نفیسه رشید، سید جلیل حسینی اجداد نیاکی، سمانه حسین زاده، (1398). 'بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396'، فصلنامه سالمند، 14(55)، صص.310-319. magiran.com/p2055926
Afsoon Nodehi Moghadam, Nafiseh Rashid, Sayed Jalil Hosseini Ajdad Niaki, Samaneh Hosseinzadeh, (2019). 'Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396', Iranian Journal of Ageing, 14(55), pp.310-319. magiran.com/p2055926
افسون نودهی مقدم؛ نفیسه رشید؛ سید جلیل حسینی اجداد نیاکی؛ سمانه حسین زاده. "بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر مشهد در سال 1396". فصلنامه سالمند، 14 ،55 ، 1398، 310-319. magiran.com/p2055926
Afsoon Nodehi Moghadam; Nafiseh Rashid; Sayed Jalil Hosseini Ajdad Niaki; Samaneh Hosseinzadeh. "Evaluation of Quality of Life and its Related Factors in Elderly in Mashhad in 1396", Iranian Journal of Ageing, 14, 55, 2019, 310-319. magiran.com/p2055926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال