ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی امینی، ماندانا غلامی، حسین عابد نطنزی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، (1398). تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه، فصلنامه سالمند، 14(55)، 332-341. magiran.com/p2055928
Mojtaba Amini, Mandana Gholami, Hosein Aabed Natanzi, Nader Shakeri, Hamidreza Haddad, (2019). Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Iranian Journal of Ageing, 14(55), 332-341. magiran.com/p2055928
مجتبی امینی، ماندانا غلامی، حسین عابد نطنزی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه. فصلنامه سالمند، 1398؛ 14(55): 332-341. magiran.com/p2055928
Mojtaba Amini, Mandana Gholami, Hosein Aabed Natanzi, Nader Shakeri, Hamidreza Haddad, Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Iranian Journal of Ageing, 2019; 14(55): 332-341. magiran.com/p2055928
مجتبی امینی، ماندانا غلامی، حسین عابد نطنزی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، "تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه"، فصلنامه سالمند 14، شماره 55 (1398): 332-341. magiran.com/p2055928
Mojtaba Amini, Mandana Gholami, Hosein Aabed Natanzi, Nader Shakeri, Hamidreza Haddad, "Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease", Iranian Journal of Ageing 14, no.55 (2019): 332-341. magiran.com/p2055928
مجتبی امینی، ماندانا غلامی، حسین عابد نطنزی، نادر شاکری، حمیدرضا حداد، (1398). 'تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه'، فصلنامه سالمند، 14(55)، صص.332-341. magiran.com/p2055928
Mojtaba Amini, Mandana Gholami, Hosein Aabed Natanzi, Nader Shakeri, Hamidreza Haddad, (2019). 'Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease', Iranian Journal of Ageing, 14(55), pp.332-341. magiran.com/p2055928
مجتبی امینی؛ ماندانا غلامی؛ حسین عابد نطنزی؛ نادر شاکری؛ حمیدرضا حداد. "تاثیر تمرین تنفسی دیافراگمی بر عملکرد ریوی در سالمندان مبتلا به بیماری های انسدادی مزمن ریه". فصلنامه سالمند، 14 ،55 ، 1398، 332-341. magiran.com/p2055928
Mojtaba Amini; Mandana Gholami; Hosein Aabed Natanzi; Nader Shakeri; Hamidreza Haddad. "Effect of Diaphragmatic Respiratory Training on Some Pulmonary Indexes in Older People With Chronic Obstructive Pulmonary Disease", Iranian Journal of Ageing, 14, 55, 2019, 332-341. magiran.com/p2055928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال