ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1398). بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(11)، 831-840. magiran.com/p2055937
Laaya Hamedanian, Bita Badehnoosh, Niloofar Razavi, Khorasani, Zinat Mohammadpour, Mozaffari, Khosravi Hassan, (2019). Evaluation of vitamin D status, parathyroid hormone, and calcium among Iranian pregnant women with preeclampsia: A case-control study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(11), 831-840. magiran.com/p2055937
، بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1398؛ 17(11): 831-840. magiran.com/p2055937
Laaya Hamedanian, Bita Badehnoosh, Niloofar Razavi, Khorasani, Zinat Mohammadpour, Mozaffari, Khosravi Hassan, Evaluation of vitamin D status, parathyroid hormone, and calcium among Iranian pregnant women with preeclampsia: A case-control study, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2019; 17(11): 831-840. magiran.com/p2055937
، "بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 17، شماره 11 (1398): 831-840. magiran.com/p2055937
Laaya Hamedanian, Bita Badehnoosh, Niloofar Razavi, Khorasani, Zinat Mohammadpour, Mozaffari, Khosravi Hassan, "Evaluation of vitamin D status, parathyroid hormone, and calcium among Iranian pregnant women with preeclampsia: A case-control study", International Journal of Reproductive BioMedicine 17, no.11 (2019): 831-840. magiran.com/p2055937
، (1398). 'بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17(11)، صص.831-840. magiran.com/p2055937
Laaya Hamedanian, Bita Badehnoosh, Niloofar Razavi, Khorasani, Zinat Mohammadpour, Mozaffari, Khosravi Hassan, (2019). 'Evaluation of vitamin D status, parathyroid hormone, and calcium among Iranian pregnant women with preeclampsia: A case-control study', International Journal of Reproductive BioMedicine, 17(11), pp.831-840. magiran.com/p2055937
. "بررسی وضعیت ویتامین دی، هورمون پاراتیروئید و کلسیم در میان مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی: مطالعه ی مورد-شاهدی آینده نگر". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 17 ،11 ، 1398، 831-840. magiran.com/p2055937
Laaya Hamedanian; Bita Badehnoosh; Niloofar Razavi; Khorasani; Zinat Mohammadpour; Mozaffari; Khosravi Hassan. "Evaluation of vitamin D status, parathyroid hormone, and calcium among Iranian pregnant women with preeclampsia: A case-control study", International Journal of Reproductive BioMedicine, 17, 11, 2019, 831-840. magiran.com/p2055937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال