ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ارشد ریاحی، ربابه جلیلی بهابادی، مجید صادقی حسن آبادی، (1398). تبیین نظریه معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانه عقلی، فصلنامه ذهن، 20(79)، 67-94. magiran.com/p2056012
Ali Arshad Riahi, Robabe Jalili Behabadi, Majid Sadeghi Hasanabadi, (2019). The Explanation of Mulla Sadra's Recognition Process based on The Four Journeys ofWisdom, , 20(79), 67-94. magiran.com/p2056012
علی ارشد ریاحی، ربابه جلیلی بهابادی، مجید صادقی حسن آبادی، تبیین نظریه معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانه عقلی. فصلنامه ذهن، 1398؛ 20(79): 67-94. magiran.com/p2056012
Ali Arshad Riahi, Robabe Jalili Behabadi, Majid Sadeghi Hasanabadi, The Explanation of Mulla Sadra's Recognition Process based on The Four Journeys ofWisdom, , 2019; 20(79): 67-94. magiran.com/p2056012
علی ارشد ریاحی، ربابه جلیلی بهابادی، مجید صادقی حسن آبادی، "تبیین نظریه معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانه عقلی"، فصلنامه ذهن 20، شماره 79 (1398): 67-94. magiran.com/p2056012
Ali Arshad Riahi, Robabe Jalili Behabadi, Majid Sadeghi Hasanabadi, "The Explanation of Mulla Sadra's Recognition Process based on The Four Journeys ofWisdom", 20, no.79 (2019): 67-94. magiran.com/p2056012
علی ارشد ریاحی، ربابه جلیلی بهابادی، مجید صادقی حسن آبادی، (1398). 'تبیین نظریه معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانه عقلی'، فصلنامه ذهن، 20(79)، صص.67-94. magiran.com/p2056012
Ali Arshad Riahi, Robabe Jalili Behabadi, Majid Sadeghi Hasanabadi, (2019). 'The Explanation of Mulla Sadra's Recognition Process based on The Four Journeys ofWisdom', , 20(79), pp.67-94. magiran.com/p2056012
علی ارشد ریاحی؛ ربابه جلیلی بهابادی؛ مجید صادقی حسن آبادی. "تبیین نظریه معرفت ملاصدرا بر مبنای اسفار چهارگانه عقلی". فصلنامه ذهن، 20 ،79 ، 1398، 67-94. magiran.com/p2056012
Ali Arshad Riahi; Robabe Jalili Behabadi; Majid Sadeghi Hasanabadi. "The Explanation of Mulla Sadra's Recognition Process based on The Four Journeys ofWisdom", , 20, 79, 2019, 67-94. magiran.com/p2056012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال