ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خالد اصلانی، مهناز حاجی حیدری، غلامرضا رجبی، عباس امان اللهی، (1398). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افراد مبتلا به نشانگان سوگ پیچیده، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، 42. magiran.com/p2056375
Khaled Aslani, Mahnaz Hajiheydari, Gholamreza Rajabi, Abbas Amanellahi, (2019). Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptom of Complicated Grief on People with Symptoms of Complicated Grief, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), 42. magiran.com/p2056375
خالد اصلانی، مهناز حاجی حیدری، غلامرضا رجبی، عباس امان اللهی، بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افراد مبتلا به نشانگان سوگ پیچیده. مجله مطالعات ناتوانی، 1398؛ 9(1): 42. magiran.com/p2056375
Khaled Aslani, Mahnaz Hajiheydari, Gholamreza Rajabi, Abbas Amanellahi, Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptom of Complicated Grief on People with Symptoms of Complicated Grief, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2019; 9(1): 42. magiran.com/p2056375
خالد اصلانی، مهناز حاجی حیدری، غلامرضا رجبی، عباس امان اللهی، "بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افراد مبتلا به نشانگان سوگ پیچیده"، مجله مطالعات ناتوانی 9، شماره 1 (1398): 42. magiran.com/p2056375
Khaled Aslani, Mahnaz Hajiheydari, Gholamreza Rajabi, Abbas Amanellahi, "Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptom of Complicated Grief on People with Symptoms of Complicated Grief", Middle Eastern Journal of Disability Studies 9, no.1 (2019): 42. magiran.com/p2056375
خالد اصلانی، مهناز حاجی حیدری، غلامرضا رجبی، عباس امان اللهی، (1398). 'بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افراد مبتلا به نشانگان سوگ پیچیده'، مجله مطالعات ناتوانی، 9(1)، صص.42. magiran.com/p2056375
Khaled Aslani, Mahnaz Hajiheydari, Gholamreza Rajabi, Abbas Amanellahi, (2019). 'Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptom of Complicated Grief on People with Symptoms of Complicated Grief', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9(1), pp.42. magiran.com/p2056375
خالد اصلانی؛ مهناز حاجی حیدری؛ غلامرضا رجبی؛ عباس امان اللهی. "بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم افراد مبتلا به نشانگان سوگ پیچیده". مجله مطالعات ناتوانی، 9 ،1 ، 1398، 42. magiran.com/p2056375
Khaled Aslani; Mahnaz Hajiheydari; Gholamreza Rajabi; Abbas Amanellahi. "Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Symptom of Complicated Grief on People with Symptoms of Complicated Grief", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9, 1, 2019, 42. magiran.com/p2056375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال