ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zhongyi Sun, Quanfang Chen, Zhou Huang, Dongling Huang, Tian Li, Fan Wang, Jun Li, Xuefeng Liu, Xiangtao Zeng, Qian Zeng, Guangxing Zhao, Haimei Yuan, Wei Wang, (2019). Association of SNP rs17465637 with Acute Myocardial Infarction in the Chinese Han Population, Iranian Red Crescent Medical Journal, 21(11), 3. magiran.com/p2056506
Zhongyi Sun, Quanfang Chen, Zhou Huang, Dongling Huang, Tian Li, Fan Wang, Jun Li, Xuefeng Liu, Xiangtao Zeng, Qian Zeng, Guangxing Zhao, Haimei Yuan, Wei Wang, Association of SNP rs17465637 with Acute Myocardial Infarction in the Chinese Han Population, Iranian Red Crescent Medical Journal, 2019; 21(11): 3. magiran.com/p2056506
Zhongyi Sun, Quanfang Chen, Zhou Huang, Dongling Huang, Tian Li, Fan Wang, Jun Li, Xuefeng Liu, Xiangtao Zeng, Qian Zeng, Guangxing Zhao, Haimei Yuan, Wei Wang, "Association of SNP rs17465637 with Acute Myocardial Infarction in the Chinese Han Population", Iranian Red Crescent Medical Journal 21, no.11 (2019): 3. magiran.com/p2056506
Zhongyi Sun, Quanfang Chen, Zhou Huang, Dongling Huang, Tian Li, Fan Wang, Jun Li, Xuefeng Liu, Xiangtao Zeng, Qian Zeng, Guangxing Zhao, Haimei Yuan, Wei Wang, (2019). 'Association of SNP rs17465637 with Acute Myocardial Infarction in the Chinese Han Population', Iranian Red Crescent Medical Journal, 21(11), pp.3. magiran.com/p2056506
Zhongyi Sun; Quanfang Chen; Zhou Huang; Dongling Huang; Tian Li; Fan Wang; Jun Li; Xuefeng Liu; Xiangtao Zeng; Qian Zeng; Guangxing Zhao; Haimei Yuan; Wei Wang. "Association of SNP rs17465637 with Acute Myocardial Infarction in the Chinese Han Population", Iranian Red Crescent Medical Journal, 21, 11, 2019, 3. magiran.com/p2056506
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال