ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال خضری، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، حسین ولیخانی، جابر اعظمی، (1398). ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، 209-224. magiran.com/p2056554
Kamal Khezri, Asghar Abdoli, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Hussein Valikhani, Jaber Aazami, (2019). Ecological integrity assessment of the Jajrood River using fish and macroinvertebrates indices, Environmental Sciences, 17(3), 209-224. magiran.com/p2056554
کمال خضری، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، حسین ولیخانی، جابر اعظمی، ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(3): 209-224. magiran.com/p2056554
Kamal Khezri, Asghar Abdoli, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Hussein Valikhani, Jaber Aazami, Ecological integrity assessment of the Jajrood River using fish and macroinvertebrates indices, Environmental Sciences, 2019; 17(3): 209-224. magiran.com/p2056554
کمال خضری، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، حسین ولیخانی، جابر اعظمی، "ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 3 (1398): 209-224. magiran.com/p2056554
Kamal Khezri, Asghar Abdoli, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Hussein Valikhani, Jaber Aazami, "Ecological integrity assessment of the Jajrood River using fish and macroinvertebrates indices", Environmental Sciences 17, no.3 (2019): 209-224. magiran.com/p2056554
کمال خضری، اصغر عبدلی، بهرام حسن زاده کیابی، حسین ولیخانی، جابر اعظمی، (1398). 'ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها'، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، صص.209-224. magiran.com/p2056554
Kamal Khezri, Asghar Abdoli, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Hussein Valikhani, Jaber Aazami, (2019). 'Ecological integrity assessment of the Jajrood River using fish and macroinvertebrates indices', Environmental Sciences, 17(3), pp.209-224. magiran.com/p2056554
کمال خضری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین ولیخانی؛ جابر اعظمی. "ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،3 ، 1398، 209-224. magiran.com/p2056554
Kamal Khezri; Asghar Abdoli; Bahram Hasanzadeh Kiabi; Hussein Valikhani; Jaber Aazami. "Ecological integrity assessment of the Jajrood River using fish and macroinvertebrates indices", Environmental Sciences, 17, 3, 2019, 209-224. magiran.com/p2056554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال