ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیامک یوسفی سیاه کلرودی، سمانه فدایی، فریده چناری، شادی خاتمی، (1398). بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، 163-176. magiran.com/p2056555
Simak Yosefi Siahkalroudi, Samaneh Fadaie, Farideh Chenari, Shadi Khatami, (2019). Assessment of genetic diversity of Potamon elbursi in eastern rivers of Tehran Province, Environmental Sciences, 17(3), 163-176. magiran.com/p2056555
سیامک یوسفی سیاه کلرودی، سمانه فدایی، فریده چناری، شادی خاتمی، بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(3): 163-176. magiran.com/p2056555
Simak Yosefi Siahkalroudi, Samaneh Fadaie, Farideh Chenari, Shadi Khatami, Assessment of genetic diversity of Potamon elbursi in eastern rivers of Tehran Province, Environmental Sciences, 2019; 17(3): 163-176. magiran.com/p2056555
سیامک یوسفی سیاه کلرودی، سمانه فدایی، فریده چناری، شادی خاتمی، "بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 3 (1398): 163-176. magiran.com/p2056555
Simak Yosefi Siahkalroudi, Samaneh Fadaie, Farideh Chenari, Shadi Khatami, "Assessment of genetic diversity of Potamon elbursi in eastern rivers of Tehran Province", Environmental Sciences 17, no.3 (2019): 163-176. magiran.com/p2056555
سیامک یوسفی سیاه کلرودی، سمانه فدایی، فریده چناری، شادی خاتمی، (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران'، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، صص.163-176. magiran.com/p2056555
Simak Yosefi Siahkalroudi, Samaneh Fadaie, Farideh Chenari, Shadi Khatami, (2019). 'Assessment of genetic diversity of Potamon elbursi in eastern rivers of Tehran Province', Environmental Sciences, 17(3), pp.163-176. magiran.com/p2056555
سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ سمانه فدایی؛ فریده چناری؛ شادی خاتمی. "بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon elbursi در رودخانه های شرق استان تهران". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،3 ، 1398، 163-176. magiran.com/p2056555
Simak Yosefi Siahkalroudi; Samaneh Fadaie; Farideh Chenari; Shadi Khatami. "Assessment of genetic diversity of Potamon elbursi in eastern rivers of Tehran Province", Environmental Sciences, 17, 3, 2019, 163-176. magiran.com/p2056555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال