ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی قره محمودلو، علی حشمت پور، نادر جندقی، علی زارع، حسین مهرابی، (1398). ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، 89-106. magiran.com/p2056561
Mojtaba Ghareh Mahmoodlu, Ali Heshmatpour, Nader Jandaghi, Ali Zarei, Hossein Mehrabi, (2019). Assessment of groundwater quality in Seydan-Farooq plain for irrigation and drinking purposes, Environmental Sciences, 17(3), 89-106. magiran.com/p2056561
مجتبی قره محمودلو، علی حشمت پور، نادر جندقی، علی زارع، حسین مهرابی، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(3): 89-106. magiran.com/p2056561
Mojtaba Ghareh Mahmoodlu, Ali Heshmatpour, Nader Jandaghi, Ali Zarei, Hossein Mehrabi, Assessment of groundwater quality in Seydan-Farooq plain for irrigation and drinking purposes, Environmental Sciences, 2019; 17(3): 89-106. magiran.com/p2056561
مجتبی قره محمودلو، علی حشمت پور، نادر جندقی، علی زارع، حسین مهرابی، "ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 3 (1398): 89-106. magiran.com/p2056561
Mojtaba Ghareh Mahmoodlu, Ali Heshmatpour, Nader Jandaghi, Ali Zarei, Hossein Mehrabi, "Assessment of groundwater quality in Seydan-Farooq plain for irrigation and drinking purposes", Environmental Sciences 17, no.3 (2019): 89-106. magiran.com/p2056561
مجتبی قره محمودلو، علی حشمت پور، نادر جندقی، علی زارع، حسین مهرابی، (1398). 'ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب'، فصلنامه علوم محیطی، 17(3)، صص.89-106. magiran.com/p2056561
Mojtaba Ghareh Mahmoodlu, Ali Heshmatpour, Nader Jandaghi, Ali Zarei, Hossein Mehrabi, (2019). 'Assessment of groundwater quality in Seydan-Farooq plain for irrigation and drinking purposes', Environmental Sciences, 17(3), pp.89-106. magiran.com/p2056561
مجتبی قره محمودلو؛ علی حشمت پور؛ نادر جندقی؛ علی زارع؛ حسین مهرابی. "ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،3 ، 1398، 89-106. magiran.com/p2056561
Mojtaba Ghareh Mahmoodlu; Ali Heshmatpour; Nader Jandaghi; Ali Zarei; Hossein Mehrabi. "Assessment of groundwater quality in Seydan-Farooq plain for irrigation and drinking purposes", Environmental Sciences, 17, 3, 2019, 89-106. magiran.com/p2056561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال