ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسینی محمد رضا، مهرداد نوابخش، زهرا رحیمی، (1398). بررسی جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10(2)، 1-28. magiran.com/p2056688
Mohammadreza Hosseini, Mehrdad Navabakhsh, zahra rahimi, (2019). Sociological Study of the effect of lifestyle on aggression and urban vandalism of youth and young adults in Lorestan province, , 10(2), 1-28. magiran.com/p2056688
حسینی محمد رضا، مهرداد نوابخش، زهرا رحیمی، بررسی جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان. فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 1398؛ 10(2): 1-28. magiran.com/p2056688
Mohammadreza Hosseini, Mehrdad Navabakhsh, zahra rahimi, Sociological Study of the effect of lifestyle on aggression and urban vandalism of youth and young adults in Lorestan province, , 2019; 10(2): 1-28. magiran.com/p2056688
حسینی محمد رضا، مهرداد نوابخش، زهرا رحیمی، "بررسی جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان"، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 10، شماره 2 (1398): 1-28. magiran.com/p2056688
Mohammadreza Hosseini, Mehrdad Navabakhsh, zahra rahimi, "Sociological Study of the effect of lifestyle on aggression and urban vandalism of youth and young adults in Lorestan province", 10, no.2 (2019): 1-28. magiran.com/p2056688
حسینی محمد رضا، مهرداد نوابخش، زهرا رحیمی، (1398). 'بررسی جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان'، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10(2)، صص.1-28. magiran.com/p2056688
Mohammadreza Hosseini, Mehrdad Navabakhsh, zahra rahimi, (2019). 'Sociological Study of the effect of lifestyle on aggression and urban vandalism of youth and young adults in Lorestan province', , 10(2), pp.1-28. magiran.com/p2056688
حسینی محمد رضا؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا رحیمی. "بررسی جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان". فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، 10 ،2 ، 1398، 1-28. magiran.com/p2056688
Mohammadreza Hosseini; Mehrdad Navabakhsh; zahra rahimi. "Sociological Study of the effect of lifestyle on aggression and urban vandalism of youth and young adults in Lorestan province", , 10, 2, 2019, 1-28. magiran.com/p2056688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال